سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.


1
ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/25:: 2:31 صبح

تو بدآن عادت که او را پیش از این ***** خورده بودی ای وجود نازنین کافه استاتوس

 

 

نان چو معنی بود، بود آن خار سبز ***** چونکه صورت شد، کنون خشک است و گبز کافه استاتوس

 

 

می دراند کام و لنجش، ای دریغ ***** کان چنان ورد مربی، گشت تیغ کافه استاتوس

 

 

چونکه آن سبزیش رفت و خشک گشت ***** چون همان را می خورد اشتر ز دشت کافه استاتوس

 

 

همچو خار سبز کاشتر می خورد ***** زآن خورش صد نفع و لذت می برد کافه استاتوس

 

 

نان چو معنی بود و خوردش سود بود ***** چون که صورت گشت، انگیزد جحود کافه استاتوس

 

 

اینت لطف دل که از یک مشت گل ***** ماه او چون می شود پروین گسل کافه استاتوس

 

 

گندمی خورشید آدم را کسوف ***** چون ذنب شعشاع بدری را خسوف کافه استاتوس

 

 

صبر آرد آرزو را، نی شتاب ***** صبر کن، و الله اعلم بالصواب کافه استاتوس

 

 

تا خدایش باز صاف و خوش کند ***** آنکه تیره کرد هم صافش کند کافه استاتوس

 

 

سخت خاک آلود می آید سُخُن ***** آب تیره شد، سر چه بند کن کافه استاتوس

 

 

گشت خاک آمیز و خشک و گوشت بُر ***** ز آن گیاه اکنون بپرهیز ای شتر کافه استاتوس

 

 

ای دریغا لقمه ای دو خورده شد ***** جوشش فکرت از آن افسرده شد کافه استاتوس

 

 

بر همان بو می خوری این خشک را ***** بعد از آن کامیخت معنی با ثری کافه استاتوس

 

 

تو تبار و اصل و خویشم بوده ای ***** تو فروغ شمع کیشم بوده ای کافه استاتوس

 

 

تو ترازوی احد خو بوده ای ***** بل زبان? هر ترازو بوده ای کافه استاتوس

 

 

گفت من تخم جفا می کاشتم ***** من ترا نوعی دگر پنداشتم کافه استاتوس

 

 

گبر این بشنید و نوری شد پدید ***** در دل او، تا که زُنارش بُرید کافه استاتوس

 

 

نقش حق را هم به امر حق شکن ***** بر زجاج? دوست، سنگ دوست زن کافه استاتوس

 

 

تو نگارید? کف مولیستی ***** آن ِ حقی، کرد? من نیستی کافه استاتوس

 

 

نیم بهر حق شد و نیمی هوا ***** شرکت اندر کار حق نبود روا کافه استاتوس

 

 

چون خدو انداختی بر روی من ***** نفس جنبید و تبه شد خوی من کافه استاتوس

 

 

تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر ***** بل ز صد لشکر ظفر انگیزتر کافه استاتوس

 

 

او به تیغ حلم چندین خلق را ***** وا خرید از تیغ چندین حلق را کافه استاتوس

 

 

قرب پنجَه کس ز خویش و قوم او ***** عاشقانه سوی دین کردند رو کافه استاتوس

 

 

عرضه کن بر من شهادت را که من ***** مر ترا دیدم سرافراز زمن کافه استاتوس

 

 

من غلام موج آن دریای نور ***** که چنین گوهر در آرد در ظهور کافه استاتوس

 

 

گفت امیر المؤمنین با آن جوان ***** که به هنگام نبرد ای پهلوان کافه استاتوس

 

 

من غلام آن چراغ شمع خو ***** که چراغت روشنی پذرفت از او کافه استاتوس

 

 

چونکه مخزنهای افلاک و عقول ***** چون خسی آمد بر چشم رسول کافه استاتوس

 

 

گفت ما زاغیم، همچون زاغ نی ***** مست صباغیم، مست باغ نی کافه استاتوس

 

 

لا یسع فینا نبی مرسل ***** و الملک و الروح ایضا فاعقلوا کافه استاتوس

 

 

آنچنان پر گشته از اجلال حق ***** کاندر او هم ره نیابد آل حق کافه استاتوس

 

 

خویشتن آراسته از بهر او ***** خود ورا پروای غیر دوست کو؟ کافه استاتوس

 

 

* قدسیان افتاده بر خاک رهش ***** صد چو یوسف اوفتاده در چهش کافه استاتوس

 

 

* هم نبردش گفت از بهر خدا ***** شرح کن این را که بپذیرم هلا کافه استاتوس

 

 

* بی توقف زودتر در نه قدم ***** زین چَهِ بی بُن سوی باغ ارم کافه استاتوس

 

 

از پی نظاره اش حور جنان ***** کرده پر آفاق هر هفت آسمان کافه استاتوس

 

 

* اندرآ در گلستان از مزبله ***** چونکه در ظلمت بدیدی مشغله کافه استاتوس

 

 

این سخن را نیست پایانی پدید ***** دست با من ده، چو چشمت دوست دید کافه استاتوس

 

 

* جزیه پذرفتند و میبودند شاد ***** همچنان والله اعلم بالرشاد کافه استاتوس

 

 

پس یهودان مال بردند و خراج ***** که مکن ما را تو رسوا ای سراج کافه استاتوس

 

 

گفت اگر رانید این را بر زبان ***** یک یهودی خود نماند در جهان کافه استاتوس

 

 

یک جهودی آنقدر زهره نداشت ***** چون محمد این علم را بر فراشت کافه استاتوس

 

 

ای جهودان، بهر ناموس کسان ***** بگذرانید این تمنا بر زبان کافه استاتوس

 

 

همچنان که آرزوی سود هست ***** آرزوی مرگ بردن زآن به است کافه استاتوس

 

 

در نبی فرمود کای قوم یهود ***** صادقان را مرگ باشد برگ و سود کافه استاتوس

 

 

شد هوای مرگ طوق صادقان ***** که جهودان را بُد آن دم امتحان کافه استاتوس

 

 

آنکه او از مخزن هفت آسمان ***** چشم و دل بر بست روز امتحان کافه استاتوس

 

 

چون که اندر مرگ بیند صد وجود ***** همچو پروانه بسوزاند وجود کافه استاتوس

 

 

شیر دنیا جوید اشکاری و برگ ***** شیر مولی جوید آزادی و مرگ کافه استاتوس

 

 

من نیم سگ، شیر حقم، حق پرست ***** شیر حق آن است کز صورت برست کافه استاتوس

 

 

گر نه فرزند بلیسی ای عنید ***** پس به تو میراث آن سگ چون رسید؟ کافه استاتوس

 

 

تا تو می بینی عزیزان را بشر ***** دان که میراث بلیس است آن نظر کافه استاتوس

 

 

گرد دید ابلیس و گفت این فرع طین ***** چون فزاید بر من آتش جبین؟ کافه استاتوس

 

 

گِرد فارس گرد، سر افراشته ***** گرد را تو مرد حق پنداشته کافه استاتوس

 

 

بشکن آن شیش? کبود و زرد را ***** تا شناسی گرد را و مرد را کافه استاتوس

 

 

آبگین? زرد چون سازی نقاب ***** زرد بینی جمله نور آفتاب کافه استاتوس

 

 

آن گمان بر وی ضمیری بَد کند ***** که قیاس از جهل و حرص َخود کند کافه استاتوس

 

 

جهد پیغمبر به فتح مکه هم ***** کی بود در حب دنیا متهم ؟ کافه استاتوس

 

 

پس چه باشد، مکه و شام و عراق ***** که نماید او نبرد و اشتیاق؟ کافه استاتوس

 

 

زآن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم ***** تا امیران را نماید راه و حکم کافه استاتوس

 

 

آنکه او تن را بدین سان پی کند ***** حرص میری و خلافت کی کند کافه استاتوس

 

 

خنجر و شمشیر شد ریحان من ***** مرگ من شد بزم و نرگسدان من کافه استاتوس

 

 

پیش من این تن ندارد قیمتی ***** بی تن خویشم، فتی ابن الفتی کافه استاتوس

 

 

لیک بی غم شو، شفیع تو منم ***** خواج? روحم، نه مملوک تنم کافه استاتوس

 

 

یک سر مو از تو نتواند برید ***** چون قلم بر تو چنان خطی کشید کافه استاتوس

 

 

گفتم، ار هر ذره ای خونی شود ***** خنجر اندر کف به قصد تو بود کافه استاتوس

 

 

من حلالت می کنم خونم بریز ***** تا نبیند چشم من آن رستخیز کافه استاتوس

 

 

* هین گمان بد مَبَر ای ذولباب ***** با خود آ، والله اعلم بالصواب کافه استاتوس

 

 

* میری او بینی اندر آن جهان ***** فکرت پنهانیت گردد عیان کافه استاتوس

 

 

تا امیری را دهد جان دگر ***** تا دهد نخل خلافت را ثمر کافه استاتوس

 

 

باز آمد کای علی زودم بکش ***** تا نبینم آن دم و وقت ترش کافه استاتوس

 

 

* تا بیاراید بهر تن جامه ای ***** تا نویسد او بهر کس نامه ای کافه استاتوس

 

 

ز آنکه نهی، از دان? شیرین بود ***** تلخ را خود نهی حاجت کی شود؟ کافه استاتوس

 

 

چون مرا سوی اجل عشق و هواست ***** نهی لا تُلْقُوا بِأَیدِیکُمْ مراست کافه استاتوس

 

 

* آنکه مردن پیش جانش تهلکه است ***** حکم لاتلقو نگیرد او بدست کافه استاتوس

 

 

از رحم زادن جنین را رفتن است ***** در جهان او را ز نو بشکفتن است کافه استاتوس

 

 

ظاهرش مرگ و به باطن زندگی ***** ظاهرش ابتر نهان پایندگی کافه استاتوس

 

 

* برگ بی برگی تو را چون برگ شد ***** جان باقی یافتی و، مرگ شد کافه استاتوس

 

 

مرگ بی مرگی بود ما را حلال ***** برگ بی برگی بود ما را نوال کافه استاتوس

 

 

زآنکه مرگم همچو جان خوش آمده ست ***** مرگِ من در بعث، چنگ اندر زده ست کافه استاتوس

 

 

این سخن پایان ندارد، چاکرم ***** چون شنید این سِرّ ز سید، گشت خم کافه استاتوس

 

 

راجع آن باشد که باز آید به شهر ***** سوی وحدت آید از تفریق دهر کافه استاتوس

 

 

فرقتی لو لم تکن فی ذا السکون ***** لم یقل إِنَّا إِلَیهِ راجعون کافه استاتوس

 

 

إن فی موتی حیاتی یا فتی ***** کم أفارق موطنی حتی متی کافه استاتوس

 

 

اقتلونی یا ثقاتی لائما ***** إن فی قتلی حیاتی دائما کافه استاتوس

 

 

دان? مردن مرا شیرین شده ست ***** بل هم احیاء پی من آمده ست کافه استاتوس

 

 

گفت دشمن را همی می بینم به چشم ***** روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم کافه استاتوس

 

 

دانه ای کش تلخ باشد مغز و پوست ***** تلخی و مکروهی اش خود نهی اوست کافه استاتوس

 

 

لا تزغ قلبا هدیت بالکرم ***** و اصرف السوء الذی خط القلم کافه استاتوس

 

 

یا غیاث المستغیثین، اهدنا ***** لا افتخار بالعلوم و الغنی کافه استاتوس

 

 

* یارب این جرات ز بنده عفو کن ***** توبه کردم می نگیرم زین سُخن کافه استاتوس

 

 

گفت آدم توبه کردم زین نظر ***** این چنین گستاخ نندیشم دگر کافه استاتوس

 

 

پرد? صد آدم آن دم بر درد ***** صد بلیس نو مسلمان آورد کافه استاتوس

 

 

پوستین را باژگونه گر کند ***** کوه را از بیخ و از بن بر کند کافه استاتوس

 

 

باز رو سوی علی و خونی اش ***** و آن کرم با خونی و افزونی اش کافه استاتوس

 

 

کل شی ء ما خلا الله باطل ***** إن فضل الله غیم هاطل کافه استاتوس

 

 

هر که را آتش پناه و پشت شد ***** هم مجوسی گشت و هم زردشت شد کافه استاتوس

 

 

غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است ***** آدمی سوز است و عین آتش است کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :

sms
ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/7:: 5:21 صبح

 

 

اکوی مسجد محلمون خراب بود، حاج آقا اومد پشت
بلند گو گفت :کمک های مردمی آمادس
مادس
ادس...
دس
دس
دس
به همین برکت قسم مشاهده شده 4 نفر فقط در حال لرزش باسن بودن،
یکی هم از اون ته میگفت دستا شله ها :|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

پسرخالم خودشو دختر جا زده بود
یکماه با یه یارو چت میکرد...
بعد واسه اسکل کردن طرف باش قرار گذاشت
وقتی رفت دید اونم دختر بوده خودشو پسر جا زده!
الانم مدتهاست با هم رفیقن! :|
میخوان باهم ازدواج کنن!!!!! :))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

سر کوچه با دوستم وایساده بودم.
یه دخدره از روبرو میومد. مانتوش باز بود.
زیرش یه تاپ کوتاه پوشیده بود که نافش معلوم بود!
از کنارمون که رد شد دوستم بهش گفت نافتو دیدماااا
دخدره : خندید گفت: چشمت روشن
دوستم:-/
من:-))
ناف:-)))
این بود آرمان های امام راحل؟؟؟
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دختره pm داده شما کجا م?ش?ن?ن ؟؟!!
گفتم هر جا خسته بشم !! :|
ب? شعور ب?کم کرد ! :| :|
ملت بی اعصابن :|
والا به خدا ..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

یه دوس دختر باجنبه هم نداریم بهمون اس بده بگه:
تو منو دوس داری؟؟؟؟
ماهم بگیم:نه
بعد اس بده :(( یعنی ناراحت شدم
بعد منم بگم خوب نفسم من عاشقتم دوست ندارم که!!!!
الان دخدر همسایمون بگه تو منو دوس داری؟؟؟
بگم نه تا یه هفته گوشیشو خاموش میکنه.
دخترای الان اعصاب ندارن که
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

تا حالا نشده یه بار تیریب بغض و تنهایى بیام...
این اب دماغ لعنتى زودتر از اشکم نیاد...
خو لامصب بذار یکم حسم بیاد بعد ابراز وجود کن.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

جام جم داشت اذان لس آنجلس رو پخش میکرد،
مادربزرگم میگه: اذان تهرانه؟!؟
میگم: نه لس آنجلسه!
میگه: اگه یکم شعور داشتی با اذان شوخی نمیکردی :|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

پسر داییم تو جمع دخترا همش دلقک بازی در میاورد و داییم هی حرص می خورد!بعد برگشت به داییم گفت:
سر من چی خوردی انقدر با مزه شدم؟ :)))
داییم گفت : گه زیادی بابا، گه زیادی :|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دختره متولد 79 پست گذاشته:
از این به به بعد پول کارت شارژهایم را سیگار میخرم و با
خیابان حرف میزنم..
.
.
.
آخه پلشت
تو پول کارت شارژاتو نگه دار لوازم تحریر بخر 10 روز
دیگه باید بر? مدرسه !!!... :))
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

امروز تو صف نونوا?? بودم که ?ه دفه نونوا گفت : ک? س?ر خورده ؟
منم گفتم : من !!! گفت : ب?ا جلو نونتو بدم برو سر?ع …
تا حا? ا?نجور? تخر?ب شخص?ت? نشده بودم !!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دیشب یه پشه اومد روم نشست..گفت عزیزم نیشت بزنم؟
گفتم نه ممنون
گفت خواهش میکنم و رفت!
پشه ها چه با ادب شدن!
روحانی مچکریم!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

نزدیک دو ماهه که دستپخت مامانم خوب شده!
روحانی مچکریم!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

رفتم مغازه.
گفتم طبق معمول مابقی پولمو چسب زخم میده بهم!
گفتم بده اون چسبا رو تا بریم...یهو دیدم مابقی رو پول خورد داد!!!!!
روحانی مچکریم!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

شاید باورتون نشه!
مدتیه که شارژ گوشیم تموم نمیشه!
روحانی مچکریم!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

لب پنجره نشسته بودم..
یهو دیدم یه هلیکوپتر اومد بالای ساختمونمون
و یه مامور نیروی انتظامی با عملیات راپل اومد رو پشت بوم،
دیش ماهواره مونو تنظیم کرد و رفت!
روحانی مچکریم!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

بدون هیچ قصدی به مامانم میگم مامان برام زن میگیری؟
برگشته جدی میگه مگه کسی احمقه بیاد به تو زن بده
بعد بابام از رو مبل داد میزنه میگه اخه مگه دختره الاغه که بیاد زن تو بشه.
من که بیخیال شدم اصن یه وضی دارم الان
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

مهمون داشتیم.
مادرم دوتاکیسه بزرگ پر از زباله دادکه ببرم بیرون..
داییم گفت :ماشااله چقدمصرف آشغالتون بالاست!!!
خواستم بگه آخه کچل!!...
عمه هم نداره بدبختانه..!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

دوتا معتاد نشسته بودن
یکی اومد بهشون گفت سلام
جواب دادن پ ن پ خداحافظ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

اینکه تو فیلما نشون میدن زنه با کفش پاشنه بلند راه میره همش جلوه های ویژس!
یه بار دختر خاله من کفش پاشنه بلند پوشیده بود و رو مبل نشسته بود چایی ار دستش ریخت...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

روایت داریم تو جهنم هم کولر هس، اما کلیدش تو بهشت پیش باباهاست از همون جا هم هی خاموشش میکنن
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

میگن پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد...
خب آخه چیکار کنه بیچاره نهصد سال اختلاف سن!!!??
باباش دیگه آثار باستانی به حساب میومده...
این همه اختلاف نسل رو کی میخواد جواب بده..
معلومه بچه منحرف میشه
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به دوستم میگم ابرو بر ندار! نمیبینی این همه پسرای مثل تورو مسخره میکنن؟ میگه پشت هر فرد موفقی هزارتا حرف هست!
آخه شما بهم بگید ابرو برداشتن موفقیت داره آیا؟؟
با همچین آدمایی شدیم 75میلیون..!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

یکی از فانتزیام اینه ک یکی عاشقم بشه بعد وقتی اسمم روپرسید بگم مدرسان شریف
بعدبه همه هم بسپرم اگه شمارمو خواست بگن29دوتا6.
اونقدرک طرف کلافه بشه بره توافق محو بشه.
انقدرحال میده
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

زن به شوهرش :من خیلی لطف کردم بدون اینکه قیافتو ببینم باهات ازدواج کردم.
مرد :بشین بابا من لطف کردم که قیافتو دیدم و باهات ازدواج کردم.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

آقا ما مهد کودک بودیم، داشتیم توی حیاط بازی میکردیم. یه دختره رفت دستشویی...
بعد از دقایقی... خاااااااانوووووم! بیا بشورم!!
ما-D :-D :-D
مربی مهد :-/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

به مامانم گفتم:
خارجیا به سوپ میگن استارتر نه شام!!!
گفت: بابات خارجیه یا عمه گور به گور شدت...؟؟؟
اصن لزومی هم نداشت به عمم اشاره کنه ها
لامصــب صرفا خواست بهش بگه گور به گور شده!!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

من به درجه ای از کمال رسیدم که موقع رانندگی به ماشینایی که راهمو بستن فحش نمیدم:)))
فکر کنم کم کم دارم جزو فرشته های مقرب خدا میشم
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

هر وقت به مامانم میگم فلان دردٌ گرفتم میگه یکی دیگه هم اینجوری شد مٌرد!
ولیکن اسناد و مدارک موجود نشان می دهد من فرزند واقعی همین خانواده ام :|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

یه بابا بزرگ دارم خیلی پول دوسته..
یه بار سر نماز بود"تا گفتم این 10تومنی مال کیه؟
یهو نمازشو با صدای بلند خوند..
بعد دیدم اگه حرکتی نکنم ممکنه نمازشو قطع کنه..
رفتم گذاشتم رو جا نمازش تا آرامش گرفت..
بعد نمازش بهش گفتم مال خودم بود باهات شوخی کردم..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

مورد داشت?م که ?ارو ق?افش شب?ه دفاع آخر فوتبال دست?
بود, بعد ز?ر عکسش نوشته:
متنفرم از کسا?? که جذب ز?با?? ظاهر? من م?شن))))):
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

مامانم اسم رنگ ها رو اشتباه میکنه.
بمن گفت برو لباس بنفشم رو بیار,
میدونستم هر رنگى هست الا بنفش,
گفتم خودت بیار....
و من با چشام دیدددددم لباس سبزه و جالبه که اصرار داره این بنفشه....
من :-o...
مامان :-D...
لباس :-/...
فک و فامیله ما داریم؟؟؟؟
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

رفته بودیم خونه عمم اینا مهمونی.
عاغا ما رفتیم دستشویی وختی اومدم بیرون گودزیلاشون (3سالشه)
اومده جلو همه میگه :پی پی کردی عمو؟!
من: O
چارچوب در دستشویی :|
شیر آب :|
لوله ی فاضلاب ساختمون :|

روزی در یک اتوبوس پشت سر راننده یک پیرزن نشسته بود و هر چند دیقه به راننده میگفت : ننه مغز بادام میخوری و راننده جواب میداد بله و میگرفت و میخورد و بعد از چند دفعه گرفتن مغز بادام و خوردن یکدفعه پرسید ننه جون این بادامهارو از کجا میاری و چطوری مغز میکنی ؟؟؟
و پیرزن جواب میده : ننه اینا مغز شکلات هستن و من کاکائوهاشو میک میزنم و چون دندون ندارم مغز بادوماشو میدم به تو …
.
.
یه بیماری هست اسم نداره اما نتیجه ش نگهداشتن شیشه عطرها و اسپری های تموم شده س !
.
.
دختره شبیه سوبل برگر با پنیر اضافه س + پیاز و جعفری ، اونوقت تو مشخصات پروفایلش زده مدلینگ …
اینارو اذیت نکنید ، اینا نباش منطقه نیاوران خلوت میشه !
.
.
اولین ضربه ی روحی زندگیمو زمانی خوردم که یه گردو رو شیکوندم خوردم دیدم ترشه ، نگو لیمو امانی بوده …
.
.
یعنی روغنی که از لقمه کوکو میریزه روی لباس آدم از دمپایی خیس دسشویی دردناک تره !
.
.
من یه درد لاعلاج دارم و اونم اینه که هروقت به تابه سیب زمینی سرخ کرده میرسم نباید بخورم چون کمه !
.
.
بعضیا هم مثه هندزفری میمونن ، هارت و پورتشون فقط تو گوش ماست وگرنه واسه بقیه صدای پشه هم نیستن !
.
.
بعضی بقالا یه جور قیافه میگیرن انگار رییس هایپر استارن !
.
.
امروز نه تنها کسی تولدمو تبریک نگفت بلکه حتی تولدمم نبود !

.
.
?ک? اشتباه? زنگ زد گفت : به علی بگو ب?اد خونه ! منم گفتم : علی ا?نجا ن?ست ؛ گفت : پس اگه اومد بگو زود ب?اد خونه !
منم نشستم تا علی ب?اد ، خ?ل? د?ر کرده نگرانش شدم !
.
.
یکی از بدترین حالات زندگی اینه که جوراب پات باشه بعد پات بره تو دمپایی خیس دستشویی !
ینی تمام ذوق و شوق ر.ی.دن از بین میره …
.
.
رفتم دندون پزشک? دکتره ?ه نگا به دندونام کرد بعدش گفت آقا م?ر? داروخونه اونجا ?ه چ?زا? درازی داره که سرش ر?ش ر?ش? داره بهش م?گن مسواک م?خر? روز? سه بار م?زن? !
.
.
خواهرم دیروز رفته مانتو خریده ، از دیروز به جای اینکه بگه : خب الان چی بپوشم ؟ میگه : خب امروز کجا بریم ؟
.
.
این دخترایی که آخر جمله هاشون مینویسن : دخترا دست جیغ هووورا
برنامه کودک زیاد میبینن یا کودک درونشون زیادی فعاله ؟؟؟
.
.
بعضیا اول Copy ، Paste بودن بعد دست و پا درآوردن !
.
.
عصر حجر ، عصر اطلاعات ، عصر ارتباطات ، عصر فن آوری ، عصر دیجیتال …
همه اینا ثابت میکنن که پیشرفت بشر همیشه در عصر صورت گرفته و از صبح زود بیدار شدن آدمی به جایی نمیرسه !
.
.
پسره از نیمرخ شبیه قالپاق پیکانه ، استاتوس زد ه: درگیرم نشو رسوا نمی شوم !
یکی نیست بگه آخه پلشت برو خدارو شکر کن که عامل جنگ جهانی سوم نشدی …
.
.
احساس موفقیتی رو که بعد از کشتن یه پشه دارم ، نیل آرمسترانگ بعد از قدم گذاشتن روی ماه نداشت !
.
.
هر وقت پسرا فرق رنگ های زرشکی ، جگری ، دونه اناری ، سرخ آبی ، لاک ناخونی رو فهمیدن و به همشون نگفتن قرمز اونوقت بیان پارک دوبل خانوما رو مسخره کنن !
.
.
ترسم از اینه پسرایی که شلوار قرمز و صورتی میپوشن و ابرو برمیدارن ، کم کم موهاشونو خرگوشی ببندن !
.
.
اگر بگم ماه منی ، ستاره عمر منی
واسم شکلات میخری ؟؟؟
حالا که فکر می کنم می بینیم یه شوکولات ارزش این همه دروغ رو نداره !
.
.
شما یادتون نمیاد ولی قدیما پدیده ای به نام خواب شب رخ میداد !
.
.
یارو دماغشو عمل کرده ، عکساش که هیییچ … دیگه تو دستشوییم نیمرخ وِل میده !
.
.
به یوم القاط? نزد?ک م?ش?م ، یوم القاط? روزها??ه که کولر روشن کن? ?خ م?کن? ، خاموش کن? آب پز میشی !
.
.
جمله ای که هنوز در تعجبم جواد خیابانی چی پیش خودش فکر کرد گفت :
0-0 بدون در نظر گرفتن گل سایپا !!!!!!!!!!!!!!!!!
آخه چرا ؟ چه دلیلی داشت که این حرفو بزنه ؟ چرا گل سایپا رو نباید در نظر بگیریم ؟
.

.
“پس تو این دانشگاه چی یادتون میدن ؟”
سوالی که وقتی نمیتونی هرگونه سوالی که پدرتون از شما پرسید رو جواب بدی !
.
.
دختر : دوستم داری ؟
پسر : نه !
دختر : (خرکیف)
پسر : نپرسیدی عاشقتم یا نه ؟
دختر : عاشقمی ؟ (سکته)
پسر : نه !!!
.
.
فقط تو ایرانه که وقتى راننده تاکسى میخواد دنده عقب بگیره همه مسافرا برمیگردن عقبو نگاه میکنن !
.
.
باز هم د?دمش … نه ا?نکه بغض کنم نه فقط از دور با پاره آجر زدم تو سرش !
.
.
پسر خالم آیپدشو گذاشته بود رو زمین منم فک کردم از این ترازو دیجیتالاس رفتم روش وایسادم …
هیچی دیگه بیچاره کور شد از بس گریه کرد !
.
.
امروز تو صف نونوا?? بودم که ?ه دفه نونوا گفت : ک? س?ر خورده ؟
منم گفتم : من !!! گفت : ب?ا جلو نونتو بدم برو سر?ع …
تا حا? ا?نجور? تخر?ب شخص?ت? نشده بودم !!!
.
.
بنده یادمه بعضی‌ وقتا با سایه خودم درگیر بودم تو خیابون که مثلا من زودتر از اون برم یا بتونم پامو بذارم روش !
.
.
جوش مجلسی چیست ؟
شاخه ای از جوش های برجسته و قرمز رو دماغ که به هر مجلسی دعوت شین سریع ظاهر میشن !
.
.
بعضیا خودشون کل منظومه شمسی رو رصد کردن ، اونوقت دنبال دختر آفتاب مهتاب ندیده میگردن !
.
.
تو صف نون بودم دیدم دوتا پسر هفت هشت ساله سر نوبت با هم بحث میکردن …
اولی : برو بابا ! دومی : به من نگو بابا به من بگو عمو ، وقتی میگی بابا من نسبت بهت احساس مسئولیت پیدا می کنم !!!
من 8سالم بود پشت کمدمو به امید راه پیدا کردن به سمت سرزمین نارنیا بررسی میکردم !
.
.
تفاوت بعضیا با عکساشون مثل تفاوت عکس رو پاکت بستنی عروسکیه میهن با خود بستنیه !

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/2:: 4:4 عصر

اگـر آن اسـتاد ، یا آن مـسئـولـے کـہ با ایـن مـعـیارها تـطـبـیـق مـے کـنـد ، مـے گـذاریـد ، ایـن را بایـد دیـگـر هـمـہ احـتـرامـش کـنـنـد و واقـعا روی چـشـم بـگـذارنـد. دانـشـجـو هـم بایـد او را احـتـرام کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر با فـساد اقـتـصادی مـبارزہ نـشـود ، هـر سـرمایـہ داری وسـوسـہ و تـشـویـق مـے شـود کـہ بـہ جای وارد شـدن بـہ کار پـردردسـر تـولـیـد و مـقـدمات آن و راهـهای طـولانـے دیـگـر ، بـرود مـشـغـول بـنـد و بـسـت و کارهای فـسادانـگـیـز بـشـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر بـخـواهـیـد جـسـم را بـہ قـدرت ، بـہ زیـبایـے ، بـہ تـوانایـے ، بـہ بـروز قـدرتـها و اسـتـعـدادهای گـوناگـون بـرسانـیـد ، بایـد ورزش کـنـیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر بـخـواهـیـد قـرآن در خانـہ ها ، بـیـن بـچـہ ها ، بـیـن بـزرگـها ، بـیـن زن و مـردها رواج پـیـدا کـنـد ، بایـسـتـے قـهـرمانان قـرآنـے را احـتـرام کـنـیـد. ایـن اسـت کـہ ما بـہ ایـنـها احـتـرام مـے کـنـیـم. ایـنـها حامـل قـرآنـنـد ، ایـنـها عـزیـزنـد. زبان ایـنـها عـزیـز اسـت ، لـبـها و دلـهای ایـنـها عـزیـز اسـت؛ چـون با قـرآن مانـوس اسـت. جان ما بـہ قـربان قـرآن!"حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر بـخـواهـیـم انـقـلاب و کـشـور بـیـمـہ باشـد و جـمـهـوری اسـلامـے آسـیـب ناپـذیـر باشـد؛ بایـد روزبـہ روز ایـن شـور و شـوق ، ایـن حـرکـت عـمـومـے مـردم و ایـن بـسـیـج عـظـیـم نـیـروهای مـلـت را تـقـویـت کـنـیـم."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر خانـوادہ ها صـحـیـح ، قـوی ، سالـم ، بـے انـحـراف و طـبـق سـنـت الـهـے تـشـکـیـل بـشـونـد ، آن وقـت جامـعـہ ، جامـعـہ ی سالـمـے خـواهـد بـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر خـود دولـت وارد مـیـدان مـبارزہ با فـساد اقـتـصادی نـشـود و خـود مـسئـولان با فـساد مـبارزہ نـکـنـنـد ... قـوہ ی قـضایـیـہ نـمـے تـوانـد بـہ تـنـهایـے مـبارزہ کـنـد؛ یـک مـقـدار جـلـوگـیـری مـے کـنـد ، اما خـیـلـے بـہ نـتـیـجـہ نـمـے رسـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر دانـشـگاہ ما دانـشـگاہ اسـلامـے اسـت ، یـکـے از بـزرگـتـریـن مـظاهـرش بایـسـتـے احـتـرام بـیـش از حـد مـعـمـول دنـیا بـہ اساتـیـد باشـد؛ مـخـصـوصا از طـرف شاگـردان. شاگـرد بایـد بـہ اسـتاد ، بـے قـیـد و شـرط احـتـرام کـنـد. اگـر آن اسـتاد بـد هـم اسـت ، بایـد او را احـتـرام کـنـنـد. فـرض کـنـیـد اسـتاد کافـری را آوردنـد و در یـک کـلاس پـرحـزب الـلـهـے گـذاشـتـنـد. آیا ایـن حـزب الـلـهـے ها بایـد بـہ ایـن کافـر احـتـرام کـنـنـد ، یا بایـد اهانـت نـمایـنـد؟ نـخـیـر ، بایـد احـتـرامـش کـنـنـد ، از او تـجـلـیـل نـمایـنـد ، او را بـر خـودشان مـقـدم بـدارنـد؛ چـون اسـتاد آنـهاسـت ، هـیـچ دلـیـل دیـگـر نـمـے خـواهـد. ایـن درحالـے اسـت کـہ گـفـتـیـم ایـن شـخـص اصـلا مـعـتـقـد بـہ اعـتـقاد ایـنـها نـیـسـت؛ چـہ رسـد کـہ اسـتادی مؤمـن و مـسـلـمان باشـد. بـہ هـرحال ، احـتـرام اسـتاد در مـحـیـط دانـشـجـویـے و دانـشـگاهـے بایـسـتـے خـیـلـے مـحـفـوظ باشـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر در جامـعـہ قـناعـت وجـود داشـتـہ باشـد ، زیادہ روی و اسـراف و ریـخـت و پاش نـباشـد ، اگـر حـرص و افـزون طـلـبـے در امـور مادی نـباشـد ، ایـن جامـعـہ بـہ بـهـشـت و گـلـسـتان تـبـدیـل مـے شـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر در جـنـگ تـحـمـیـلـے کـمـک مـردم نـبـود ، مـحال بـود دولـت بـتـوانـد بـہ تـنـهایـے آن را ادارہ کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر در کـشـوری زنان آن کـشـور بـتـوانـنـد بـہ آن صـفا و مـعـنـویـت و رقاء و تـعالـے فـکـری بـرسـنـد ، هـیـچ مـشـکـلـے در آن مـمـلـکـت باقـے نـمـے مانـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر در مـسایـل رفاہ زنـدگـے عـمـومـے و ایـجاد تـسـهـیـلات و رفـع مـشـکـلات غـرق شـویـم ، بـہ طـوری کـہ جـهـتـگـیـریـهای انـقـلابـے را بـہ دسـت غـفـلـت بـسـپـریـم ، بـہ ابـهـت و هـیـبـت انـقـلاب ضـربـہ زدہ ایـم و جاذبـہ ی آن را در دنـیا مـخـدوش کـردہ ایـم و ایـن ، مـطـمئـنا بـہ کارایـے ما ضـربـہ خـواهـد زد. بـنابـرایـن ، ایـن دو در کـنار هـم مـطـرحـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر در یـک جـمـلـہ ی کـوتاہ از مـن بـپـرسـنـد کـہ شـما از جـوان چـہ مـے خـواهـیـد ، خـواهـم گـفـت: تـحـصـیـل ، تـهـذیـب و ورزش."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر دسـتـهای سـودجـو بـتـوانـنـد فـساد اقـتـصادی را در مـیان مـسئـولان رایـج کـنـنـد ، ضـربـہ یـے بـہ آن کـشـور مـے خـورد کـہ با هـیـچ چـیـز جـبـران نـمـے شـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر دو عامـل «صـبـر و اسـتـقامـت» و «اسـتـعانـت و کـمـک گـرفـتـن از خـدا» نـباشـد ، راہ طـے نـخـواهـد شـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر زحـمات حـوزہ های عـلـمـیـہ از آغاز تا امـروز نـبـود ، یـقـیـنا چـیـزی از دیـن و حـقایـق دیـنـے باقـے نـمـے مانـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر شـما مـلاحـظـہ مـے کـنـیـد کـہ امـروز جـمـهـوری اسـلامـے در سـطـح جـهان و سـیاسـت بـیـن الـمـلـل بـہ عـنـوان یـک نـظام پابـرجا و تـثـبـیـت شـدہ مـعـرفـے گـردیـدہ اسـت ، و یا اگـر امـروز کـشـورهای غـربـے ... با طـرق مـخـتـلـف سـعـے مـے کـنـنـد رضایـت مـلـت ایـران را جـلـب کـنـنـد و سابـقـہ ی نامـطـلـوب خـودشان در رفـتار با مـلـت ایـران را بـہ دسـت فـرامـوشـے بـسـپارنـد ، ... هـمـہ ی ایـن واقـعـیـتـها مـحـصـول و نـتـیـجـہ ی تـلاشـهای گـذشـتـہ و مـجاهـدتـهای امـروز شـماسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر طـبابـت باشـد ، اما پـرسـتاری نـباشـد ، طـبابـت هـم نـخـواهـد تـوانـسـت عـلاج بـیـماری بـیـمار را بـکـنـد. بـخـش مـهـمـے از بـهـبـود حال بـیـماران ما ، مـرهـون دسـت نـوازشـگـر پـرسـتاران اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر عـشـق بـہ امام حـسـیـن و ذکـر مـصائـب ایـن بـزرگـوار نـبـود ، مـعـلـوم نـبـود کـہ نـهـضـت ما با ایـن کـیـفـیـت بـہ پـیـروزی بـرسـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر کـسـے مـعـنای دعا ، مـثـلا دعای ابـوحـمـزہ ی ثـمالـے ، یا دعای امام حـسـیـن در روز عـرفـہ را بـفـهـمـد و تـوجـہ بـکـنـد ... امـکان نـدارد از ایـن دعای بـہ ایـن بـلـنـدی خـسـتـہ بـشـود؛ یـعـنـے ایـن گـفـتـگـویـے کـہ در ایـن دعا انـجام گـرفـتـہ ، بـیـن ایـن بـنـدہ ی بـرگـزیـدہ و شایـسـتـہ و بامـعـرفـت ، و خـدا ، ایـن قـدر پـرجاذبـہ و نافـذ و حـقـیـقـے اسـت - یـعـنـے بـیان کـنـنـدہ ی آن خـواسـتـهای فـطـری انـسان اسـت - کـہ امـکان نـدارد کـسـے هـیـچ وقـت از آن خـسـتـہ بـشـود. مـن تـوصـیـہ ام بـہ جـوانـها ایـن اسـت کـہ عـبادت را با تـوجـہ انـجام دهـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر ما بـیـدار باشـیـم ، غـفـلـت و یااشـتـباهـے نـکـنـیـم ، دشـمـن نـمـے تـوانـد کاری بـکـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر مـلـتـے دارای وجـدان کار باشـد ، مـحـصـول کار او خـوب خـواهـد شـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر مـنـکـر بـزرگـے باشـد ، بـرخـورد حـکـومـت احـیانا مـمـکـن اسـت بـرخـورد قانـونـے و خـشـن هـم باشـد. قـوت و اقـتـدار و سـرپـنـجـہ ی پـولادیـن با مـردم ضـعـیـف بـد اسـت؛ دسـت خـشـن ، هـنـگام چـیـدن گـلـبـرگ مـضـر اسـت؛ اما هـنـگام جابـہ جا کـردن صـخـرہ ها لازم اسـت. بـگـذاریـد آدمـهایـے کـہ مـتـخـلـفـنـد ، احـساس ناامـنـے کـنـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر نـتـوانـیـم مـعـضـل بـے سـوادی را حـل کـنـیـم ، اصـل انـقـلاب و ایـدہ های آن لـطـمـہ خـواهـد خـورد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر نـهـضـت جـنـگـل رنـگ و بـوی و انـگـیـزہ ی اسـلامـے نـداشـت ، یـقـیـنا ایـن هـمـہ با آن مـقابـلـہ نـمـے شـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر یـک فـرد بـسـیـجـے ، در مـدرسـہ و دانـشـگاہ و حـوزہ ی عـلـمـیـہ و کارخانـہ و مـزرعـہ و ادارہ مـشـغـول اسـت ، بـدانـد کـہ جـزو ارتـش عـظـیـم مـردمـے و انـقـلابـے اسـت و بایـد بـہ آن افـتـخار کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـرچـہ بـہ پـیـروی از امـیـرالـمؤمـنـیـن مـفـتـخـریـم ، لـیـکـن خـجـلـیـم از ایـن کـہ با ایـن انـتـساب ، نـمـے تـوانـیـم مایـہ ی آبـرو و عـزتـے بـرای آن بـزرگـوار باشـیـم. خـیـلـے فاصـلـہ اسـت بـیـن ما و عـمـلـکـرد و رفـتارهای ما با درسـے کـہ امـیـرالـمؤمـنـیـن بـہ ما داد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

الان در زمـیـنـہ ی سازنـدگـے ، در زمـیـنـہ ی مـعـماری ، در زمـیـنـہ ی کارهای زیـربـنایـے ... در داخـل کـشـور بـہ دسـت عـناصـر خـودی کارهایـے انـجام مـے گـیـرد کـہ در گـذشـتـہ فـکـرش هـم نـمـے شـد کـرد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

الان مـسئـلـہ ی اشـتـغال حـقـیـقـتا جـزو چـنـد مـسئـلـہ ی درجـہ ی اول ماسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

الـبـتـہ ما از جـهات مـخـتـلـف هـیـچ انـتـظار نـداشـتـیـم کـہ ایـن ارتـدادها و بـریـدہ شـدنـهای بـہ ایـن مـعـنا وجـود نـیایـد: اولا بـہ خاطـر ایـن کـہ تـبـلـیـغات جـهانـے عـلـیـہ ایـن راہ زیاد اسـت؛ ثانـیا بـہ خاطـر ایـن کـہ پـشـتـوانـہ ی آن تـبـلـیـغات جـهانـے ، احـساسات درونـے خـود انـسان اسـت؛ انـسان مـیـل بـہ دعـت ، راحـت ، ثـروت و عـشـرت دارد. راهـے کـہ انـسان بایـد سـخـت در آن حـرکـت کـنـد ، با ایـن چـیـزها نـمـے سازد؛ بـنابـرایـن جـنـود جـهـل در وجـود انـسان بـہ غـرایـز نـفـسانـے مؤیـد اسـت؛ در حالـے کـہ جـنـود عـقـل مؤیـد بـہ آن غـرایـز نـیـسـت. بـنابـرایـن تـعـجـبـے نـدارد کـہ ما بـہ کـمـک غـرایـز و مـیـل بـہ دعـت ، آسایـش ، بـے دغـدغـگـے و زنـدگـے راحـت خـود ، مـغـلـوب جـنـود جـهـل شـویـم. جـهـت سـوم ایـن اسـت کـہ ما در تـبـلـیـغات ، آدمـهای خـیـلـے مـتـبـحـر و ماهـری نـبـودیـم؛ شـیـوہ های عـلـمـے را بـلـد نـبـودیـم تا بـتـوانـیـم آن چـنان فـضای افـکار عـمـومـے را در خـدمـت انـقـلاب قـبـضـہ کـنـیـم تا کـسـے نـتـوانـد ایـن فـضا را عـلـیـہ انـقـلاب و بـہ زیان آن در تـصـرف بـگـیـرد. بـنابـرایـن ، ایـن حالـت بـہ وجـود آمـدہ و زاویـہ زدنـها زیاد شـدہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام بـزرگـوار با انـقـلاب ، مـسـلـمانان را نـشاط بـخـشـیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام بـزرگـوار ما از عـنـصـر عـشـق مـردم بـہ امام حـسـیـن حـداکـثـر اسـتـفادہ را در جـهـت هـدف امام حـسـیـن کـردنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام بـزرگـوار ما بـہ بـرکـت مـحـرم و با هـمـیـن تـحـلـیـل و مـنـطـق ، خـون را بـر شـمـشـیـر پـیـروز کـرد. ایـن یـک نـمـونـہ اسـت کـہ شـما دیـدیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام بـزرگـوار ما خـودش مـظـهـر هـمـیـن مـعـنا بـود؛ آدمـے بـود کـہ تـعـیـنات دنـیـوی ، حـقـیـقـتا بـرایـش ارزش نـداشـت. آدم ایـن را در آن مـرد مـعـنـوی و بـزرگـوار مـے دیـد کـہ تـعـیـنات ، تـعـلـقات و تـکـلـفات دنـیـوی ، اصـلا بـرای خـودش ارزش نـداشـت!"حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام حـسـن مـجـتـبـے کاری کـرد کـہ جـریان اصـیـل اسـلام در مـجـرای دیـگـری ، جـریان پـیـدا بـکـنـد؛ مـنـتـها اگـر نـہ بـہ شـکـل حـکـومـت - زیـرا مـمـکـن نـبـود - لااقـل دوبارہ بـہ شـکـل نـهـضـت جـریان پـیـدا کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام حـسـیـن (عـلـیـہ الـسـلام) عـظـیـم تـریـن مـبارز و مـجاهـد تاریـخ اسـلام اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام خـمـیـنـے بـہ اسـلام عـزت بـخـشـیـد و پـرچـم قـرآن را در جـهان بـہ اهـتـزاز درآورد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام خـمـیـنـے زنـدہ اسـت تا اسـلام ناب مـحـمـدی زنـدہ اسـت و او زنـدہ اسـت تا پـرچـم عـظـمـت اسـلام و وحـدت مـسـلـمـیـن و نـفـرت از ظالـمـیـن بـرافـراشـتـہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام خـمـیـنـے زنـدہ اسـت تا امـیـد زنـدہ اسـت و تا حـرکـت و نـشاط هـسـت و تا جـهاد و مـبارزہ هـسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام خـمـیـنـے ، یـک حـقـیـقـت هـمـیـشـہ زنـدہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام راحـل ما ، ایـن تـجـدیـد کـنـنـدہ ی حـیات اسـلام در مـیان مـلـت ما و امـت اسـلامـے ، از ایـن دو خـصـوصـیـت - صـبـر و ایـمان - بـرخـوردار بـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام مـوسـے بـن جـعـفـر(عـلـیـہ الـسـلام) نـیـز هـمـہ ی زنـدگـے خـود را وقـف ایـن جـهاد مـقـدس [تـحـقـق بـخـشـیـدن بـہ هـدف پـیامـبـر مـعـظـم اسـلام(صـلـے الـلـہ عـلـیـہ والـه)] ساخـتـہ بـود؛ درس و تـعـلـیـم و فـقـہ و حـدیـث و تـقـیـہ و تـربـیـتـش در ایـن جـهـت بـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

امام ، اهـل تـشـکـیـلات و حـزب و امـثال آن نـبـود؛ اما تـدبـیـر زیادی داشـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/2:: 3:56 عصر

اصـلاح ایـن اسـت کـہ هـر نـقـطـہ ی خـرابـے ، هـر نـقـطـہ ی نارسایـے ، هـر نـقـطـہ ی فاسـدی ، بـہ یـک نـقـطـہ ی صـحـیـح تـبـدیـل شـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

تـعاون در کـشـور ما مـے تـوانـد سـرانـگـشـت گـرہ گـشایـے باشـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اتـحاد مـسـلـمـیـن ، بـہ مـعـنای انـصـراف مـسـلـمـیـن و فـرق گـوناگـون از عـقایـد خاص کـلامـے و فـقـهـے خـودشان نـیـسـت؛ بـلـکـہ اتـحاد مـسـلـمـیـن بـہ دو مـعـنای دیـگـر اسـت کـہ هـر دوی آن بایـد تامـیـن بـشـود: اول ایـن کـہ فـرق گـوناگـون اسـلامـے )فـرق سـنـے و فـرق شـیـعـه( ... حـقـیـقـتا در مـقابـلـہ با دشـمـنان اسـلام ، هـمـدلـے و هـمـدسـتـے و هـمـکاری و هـمـفـکـری کـنـنـد. دوم ایـن کـہ فـرق گـوناگـون مـسـلـمـیـن سـعـے کـنـنـد خـودشان را بـہ یـکـدیـگـر نـزدیـک کـنـنـد و تـفاهـم ایـجاد نـمایـنـد و مـذاهـب فـقـهـے را باهـم مـقایـسـہ و مـنـطـبـق کـنـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارتـش و سـپاہ و نـیـروهای مـشـمـول ، ضـمـن آن کـہ آمادگـیـهای رزمـے را حـفـظ مـے کـنـنـد ، در شـرایـط صـلـح کامـل ، بایـد در خـدمـت آبادانـے و بازسازی کـشـور باشـنـد. بـنابـرایـن ، خـدمـت وظـیـفـہ ی عـمـومـے ، خـدمـت واقـعا مـقـدسـے اسـت کـہ در جـنـگ و صـلـح ، در صـف اول نـیازهای مـلـت و کـشـور قـرار دارنـد. هـمـہ ی خانـوادہ ها و هـمـہ ی آحاد جـوانان ، بایـد اهـمـیـت آن را درک کـنـنـد و با شـوق و عـلاقـہ بـہ آن بـشـتابـنـد. مـعافـیـت از ایـن خـدمـت - جـز در مـواردی کـہ بایـد مـشـخـصا تـعـیـیـن شـود - کاری بـر خـلاف قاعـدہ و ضـد ارزش اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر بـخـواهـیـم اصـول سـیاسـت خارجـے را کـہ بـر پایـہ ی عـزت و حـکـمـت و مـصـلـحـت اسـتـوار اسـت ، بـر اوضاع و شـرایـط پـیـچـیـدہ ی امـروز دنـیا و وضـع خاص خـودمان تـطـبـیـق کـنـیـم ، بـلاشـک فـراسـت ، ابـتـکار عـمـل ، پـرکاری ، دقـت و پایـبـنـدی شـدیـد بـہ اصـول و آرمانـها ، جـزو وظایـف عـمـومـے دسـتـگاہ دیـپـلـماسـے ماسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر مـوسـیـقـے یـے - حالا اسـمـش را مـوسـیـقـے سـنـتـے بـگـذاریـد ، یا مـوسـیـقـے غـیـرسـنـتـے - کـہ یـکـے از دسـتـگاهـهای مـعـمـولـے مـوسـیـقـے خـودمان را هـم با ساز سادہ یـے مـے زنـد ، اما شـعـر ، یـک شـعـر بـرانـگـیـزانـنـدہ ی مـهـیـج شـهـوت باشـد ، حـرام اسـت؛ خـوانـنـدہ هـر کـس مـے خـواهـد باشـد. آن صـدای خـوش و سازی کـہ با هـم بـہ کار بـیـفـتـد ، تا جـوانـے را فـرضا بـہ عـمـل حـرام شـرعـے تـحـریـک کـنـد ، کار حـرامـے اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

آفـت جـوامـع بـشـری ایـن اسـت کـہ کـسانـے با داشـتـن پـول ، با داشـتـن پـشـتـیـبان ، با داشـتـن قـوم و عـشـیـرہ - چـہ قـوم و عـشـیـرہ بـہ شـکـل قـدیـمـے آن ، چـہ قـوم و عـشـیـرہ بـہ شـکـل مـدرن و امـروزی آن؛ یـعـنـے حـزب بازی و گـروہ بازی - حـقـوق عـمـومـے را نـدیـدہ بـگـیـرنـد؛ حـق مـردم را تـضـیـیـع کـنـنـد؛ فـرصـتـها را مـنـحـصـرا بـہ اشـغال خـود در بـیاورنـد و جـلـوی عـدالـت را بـگـیـرنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

پـزشـکان ما در بـخـشـے از کـشـور مـتـراکـمـنـد؛ خـیـلـے از جاها حـقـیـقـتا دچار کـمـبـود پـزشـک یا لااقـل پـزشـک مـتـخـصـص هـسـتـنـد؛ بـرای ایـن بایـد فـکـری کـرد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

پـشـتـیـبانـے و حـمایـت از قـوہ ی مـجـریـہ و قـوہ ی قـضایـیـہ و مـسئـولان بالای کـشـور لازم اسـت و تـضـعـیـف آنـها حـرام مـے باشـد. هـمـہ بایـد ایـن را رعایـت کـنـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

سـوم خـرداد یـک روز فـرامـوش نـشـدنـے اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

فـساد و اعـتـیاد و هـرزگـیـهای گـوناگـون بـر اثـر فـقـر پـیـش مـے آیـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

قـصـہ گـویـے ، هـنـر بـسـیار خـوبـے اسـت. قـصـہ های خـوب ، سازنـدہ ی شـخـصـیـت کـودک اسـت. هـمان قـصـہ های قـدیـمـے را کـہ ما از مادر خـودمان ، از مادر بـزرگ ، یا از پـیـرزن دیـگـری در کـودکـے شـنـیـدہ ایـم ، حالا کـہ آدم مـرور مـے کـنـد ، مـے بـیـنـد در آنـها چـہ قـدر حـکـمـت هـسـت! انـسان ، بـعـضـے از خـصال و تـفـکـرات خـودش را کـہ ریـشـہ یابـے مـے کـنـد ، بـہ ایـن قـصـہ ها مـے رسـد. قـصـہ چـیـز خـیـلـے مـهـمـے اسـت ، مـنـتـها قـصـہ های خـوب."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

قـصـہ نـویـسـے و داسـتان نـویـسـے ، ضـعـف عـمـدہ ماسـت کـہ مـن بارها هـم ایـن را گـفـتـہ ام و خـواسـتـہ ام تـقـویـت شـود؛ مـتاسـفانـہ کار جـدی از طـرف دوسـتان ما انـجام نـمـے گـیـرد. الـبـتـہ ایـن چـنـد سالـے اسـت کـہ رمان و قـصـہ نـویـسـے قـدری رواج یافـتـہ اسـت؛ مـنـتـها نـہ در جـهـت صـحـیـح."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ماجـرای زنـدان «ابـوغـریـب» ... داغ نـنـگـے بـر پـیـشانـے امـریـکایـیـها شـد؛ و ایـن داغ بـہ ایـن آسانـیـها پاک نـخـواهـد شـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

مـحـیـط دانـشـگاہ ، بایـد مـحـیـط دیـنـے باشـد. بایـد ایـن را تامـیـن کـنـیـم. و ایـن نـمـے شـود ، مـگـر ایـن کـہ شـما کـہ رؤسا و مـسئـولان دسـتـگاهـهای دانـشـگاهـے کـشـور هـسـتـیـد ... صـددرصـد با تـعـصـب دیـنـے و انـقـلابـے و پایـبـنـدی شـدیـد و اصـرار بـر ایـن کـہ بایـد دیـن حاکـمـیـت پـیـدا کـنـد و چـتـری بـر زنـدگـے مـحـیـط دانـشـگاہ بـزنـد ، ایـن هـدف را تـعـقـیـب کـنـیـد. از کـلـمـہ ی تـعـصـب نـتـرسـیـد. تـعـصـب جاهـلـے بـد اسـت. عـصـبـیـتـے کـہ از روی جـهالـت نـباشـد ، خـیـلـے هـم خـوب اسـت. عـصـبـیـت ، مـعـنایـش جـهالـت نـیـسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

مـسئـلـہ ی مادری ، مـسئـلـہ ی هـمـسـری ، مـسئـلـہ ی خانـہ و خانـوادہ ، مـسائـل بـسـیار اساسـے و حـیاتـے اسـت. در هـمـہ ی طـرحـهایـے کـہ ما داریـم ، بایـسـتـے «خانـواده» مـبـنا باشـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

نـوجـوانـها و جـوانـها هـم دخـتـرها هـم پـسـرها و بـقـیـہ ی اشـخاص در دورہ های مـخـتـلـف ، طـهارت و صـداقـت و سـلامـت و نـشاط حـسـیـن بـن عـلـے را الـگـوی خـود قـرار دهـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

هـمـیـن تـعاون مـے تـوانـد کـشـور را - بـخـصـوص امـروز - از لـحاظ اقـتـصادی هـم نـجات بـدهـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

وقـتـے ما بـہ مـیـراث فـرهـنـگـے رسـیـدیـم ، سـرمایـہ یـے مـے شـود کـہ از آن در بـخـش گـردشـگـری سـود و بـهـرہ اش را مـے بـریـم."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ولایـت فـقـیـہ ، جایـگاہ مـهـنـدسـے نـظام و حـفـظ خـط و جـهـت نـظام و جـلـوگـیـری از انـحـراف بـہ چـپ و راسـت اسـت؛ ایـن اساسـے تـریـن و مـحـوری تـریـن مـفـهـوم و مـعـنای ولایـت فـقـیـہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[آیـةالـلـہ الـعـظـمـے اراکـے ] یـک قـرن ، دل و جان مـنـور و پاکـیـزہ ی خـود را در بـرابـر جـلـوہ های رنـگارنـگ دنـیای فانـے ، تـسـلـیـم ناپـذیـر و تـسـخـیـرناپـذیـر نـگاہ داشـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[آیـةالـلـہ الـعـظـمـے بـروجـردی ] در فـقاهـت مـبـتـکـر شـیـوہ یـے جـدیـد و در رجال و حـدیـث صاحـب سـبـک بـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[رجایـے ] هـمان انـقـلابـے فـروتـنـے بـود کـہ حاضـر شـد آبـروی خـود را نـثار انـقـلاب کـنـد و خـدا بـہ پاداش آن ایـثار چـهـرہ ی آبـرومـنـد او را جاوادنـہ ساخـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[روحانـیـت ] بـودنـد کـہ با سـتـمـگـران بـہ مـبارزہ بـرخاسـتـنـد و پـناہ مـظـلـومان و مـسـتـضـعـفان شـدنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[روزنامـہ ] وسـیـلـہ ی بـسـیار مؤثـر و بـرایـے اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[شـهـیـد آیـةالـلـہ قـدوسـے ] مـظـهـر صـفا و صـداقـت بـود و دریـغ بـر ایـن مـرد کـہ از دسـت ما رفـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[شـهـیـد مـطـهـری ] خـلاصـہ یـے بـود از انـدیـشـہ های اصـلاحـے عـمـیـق امام کـہ سالـیانـے دراز بـر روی ایـن انـدیـشـہ ها ایـشان تـوقـف کـردہ بـودنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[فاطـمـہ ی زهـرا] آسـمان بـلـنـد و رفـیـعـے اسـت کـہ در آغـوش آن ، سـتارہ های فـروزان ولایـت قـرار گـرفـتـہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[فـرهـنـگ قـرآنـے و اسـلامـے ] بایـد در نـمایـشـنامـہ ها ، فـیـلـمـها ، سـیـنـما ، تـلـویـزیـون و رادیـوی ما انـعـکاس یابـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[قانـون اساسـے ] در سـرنـوشـت رفاہ و چـگـونـگـے زیـسـت مـردم از نـقـش مؤثـری بـرخـوردار اسـت. لـذا بایـد سـرلـوحـہ ی کـردار قـوہ ی مـجـریـہ و سایـر قـوا قـرار گـیـرد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

[نـظـم و انـضـباط] کـشـور و مـلـت ما را بـہ شادابـے خـواهـد رسانـد و کار آنـها را پـیـش خـواهـد بـرد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

«فـلـسـفـه» بـرای نـزدیـک شـدن بـہ خـدا و پـیـدا کـردن یـک مـعـرفـت درسـت از حـقایـق عالـم وجـود اسـت؛ لـذا بـهـتـریـن فـلاسـفـہ ی ما - مـثـل ابـن سـیـنا و مـلاصـدرا - عارف هـم بـودہ انـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اتـحاد مـسـلـمـیـن و صـفای دل آنان ، شـرط اصـلـے اعـلای کـلـمـہ ی اسـلام اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اثـر مـعـماری را انـسان تـحـسـیـن مـے کـنـد و چـون مـتـعـلـق بـہ ماسـت ، مال ایـرانـیـهاسـت بـہ آن افـتـخار هـم مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اجـتـماع خـبـرگان رهـبـری در نـظام جـمـهـوری اسـلامـے ، تـعـیـیـن کـنـنـدہ تـریـن و مـهـمـتـریـن رکـن از ارکان ایـن نـظام اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

احـتـرام بـہ اسـتاد ، احـتـرام بـہ عـلـم اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

احـتـرام عاشـورای حـسـیـنـے و مـحـرم بـرای مـردم ما یـک فـریـضـہ و امـر بـزرگ و مـهـم بـہ شـمار مـے رود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اخـلاص و تـقـوا و رابـطـہ ی با خـدا را سـرلـوحـہ ی کار خـود قـرار دهـیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اذان با تـوجـہ ، بـہ دلـها امـیـد مـے دهـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارتـش امـروز ، یـک ارتـش مـنـظـم ، مـحـکـم ، مـنـضـبـط و با تـجـهـیـزات عالـے اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارتـش ، یـک سـرمایـہ و ذخـیـرہ و انـدوخـتـہ بـرای ایـن مـلـت اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارزش شـهادت بالاتـریـن ارزشـهاسـت و زمان ، هـمـہ چـیـز بـہ جـز خـون شـهـیـد را کـهـنـہ مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارزش فـداکاری جانـبازها هـم ، ارزش بـسـیار والایـے اسـت. آنـها هـم پـیـش خـدا خـیـلـے ارزش دارنـد. الـبـتـہ بایـد جانـبازهای عـزیـز تـوجـہ داشـتـہ باشـنـد کـہ آن لـطـف و فـیـض الـهـے را بـرای خـودشان ، نـگـہ دارنـد. شـهـدا ایـن امـتـیاز را دارنـد کـہ از پـل گـذشـتـنـد و مـسئـلـہ ی آنـها تـمام شـد. اما جانـبازها در ایـن دنـیا هـسـتـنـد و با مـسایـل ایـن دنـیا سـروکار دارنـد؛ بایـد خـودشان را خـیـلـے مـراقـبـت کـنـنـد. بایـد خـودشان را خـیـلـے حـفـظ کـنـنـد. در ایـن صـورت ان شاءالـلـہ جانـبازان جـزو بـرجـسـتـگان پـیـش خـدای مـتـعال هـسـتـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

ارزش کارگـر آنـقـدر والاسـت کـہ پـیـغـمـبـر دسـت او را بـوسـیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از اول شـب قـدر ، از هـنـگام غـروب آفـتاب ، سـلام الـهـے - «سـلام هـے حـتـے مـطـلـع الـفـجـر» - شـروع مـے شـود ، تا وقـتـے کـہ اذان صـبـح آغاز مـے گـردد. ایـن چـنـد ساعـت ایـن وسـط ، سـلام الـهـے و امـن الـهـے و خـیـمـہ ی رحـمـت خـداسـت کـہ بـر سـراسـر آفـریـنـش زدہ شـدہ اسـت. آن شـب ، شـب عـجـیـبـے اسـت؛ ... ایـن شـب را قـدر بـدانـیـد و آن را بـہ دعا و تـوجـہ و تـفـکـر و تامـل در آیات خـلـقـت و تامـل در سـرنـوشـت انـسان و آنـچـہ کـہ خـدای مـتـعال از انـسان خـواسـتـہ اسـت و بـے اعـتـباری ایـن زنـدگـے مادی و ایـن کـہ هـمـہ ی ایـن چـیـزهایـے کـہ مـے بـیـنـیـد ، مـقـدمـہ ی آن عالـمـے اسـت کـہ لـحـظـہ ی جان دادن دروازہ ی آن عالـم اسـت ، بـگـذرانـیـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از بـزرگـتـریـن کارهای امام عـزیـز ما ایـجاد و تاسـیـس نـماز جـمـعـہ بـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از جـمـلـہ ی کارهای بـسـیار اساسـے ، باسـواد کـردن و کـتابـخـوان کـردن زنان اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از خـدا مـے خـواهـم کـہ با بـسـیـجـیان مـحـشـور شـوم."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از خـصـوصـیات امام تـقـیـد بـہ قانـون بـود و ایـن کـہ کاری خـلاف قانـون انـجام نـگـیـرد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از خـصـوصـیات روحانـیـت شـیـعـہ ایـن بـودہ کـہ هـمـیـشـہ با مـردم بـودہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از خـصـوصـیات هـنـر ایـن اسـت کـہ ایـدہ و فـکـر را بـہ طـرف مـقابـل مـنـتـقـل مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از دعاهای مـعـتـبـر - بـخـصـوص صـحـیـفـہ ی سـجادیـہ - با تـوجـہ بـہ مـعانـے و مـفاهـیـمـش حـتـما اسـتـفادہ کـنـیـد ، ولـو کـم؛ ایـنـها انـسان را در هـمـہ ی مـیـدانـها قـوی مـے کـنـد و در دل و روح و باطـن خـود احـساس قـدرت و قـوت مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از دعاهای مـعـتـبـر - بـخـصـوص صـحـیـفـہ ی سـجادیـہ - با تـوجـہ بـہ مـعانـے و مـفاهـیـمـش حـتـما اسـتـفادہ کـنـیـد ، ولـو کـم؛ ایـنـها انـسان را در هـمـہ ی مـیـدانـها قـوی مـے کـنـد و در دل و روح و باطـن خـود احـساس قـدرت و قـوت مـے کـنـد؛"حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

از نـظـر اسـلام ، خانـوادہ یـک رکـن بـزرگ اسـت. اگـر باشـد و سالـمـش باشـد و تـربـیـت درسـت باشـد ، در پـیـشـرفـت کار جامـعـہ بـہ صـورتـے کـہ اسـلام مـے خـواهـد ، تاثـیـر زیادی دارد. اسـلام مـے خـواهـد ایـن کانـون تـشـکـیـل بـشـود و بـہ وجـود بـیایـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اساس کار وجـود مـقـدس عـلـے بـن مـوسـے الـرضا(عـلـیـہ الـصـلاةوالـسـلام) کار فـرهـنـگـے و تـبـلـیـغـے بـودہ اسـت؛ در ایـن سـفـر حـضـرت بـہ خـراسان هـم بـبـیـنـیـد چـقـدر مـباحـثات و مـناظـرات انـجام گـرفـتـہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اساس مـسئـلـہ بـرای یـک مـلـت ، اسـتـقـلال و آزادی اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اساس و ریـشـہ ی فـرهـنـگ عـبارت اسـت از عـقـیـدہ و بـرداشـت و تـلـقـے هـر انـسانـے از واقـعـیات و حـقایـق عالـم ، و نـیـز خـلـقـیات فـردی و خـلـقـیات اجـتـماعـے و مـلـے ."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـحـصال از دریا یـک کار مـفـیـد ، کار تـولـیـدی و خـدمـت بـہ مـردم اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـقـلال فـرهـنـگـے ، مـهـمـتـر از اسـتـقـلال سـیاسـے و اقـتـصادی اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـقـلال مـلـت و کـشـور ، بـہ تـلاش و زحـمـت کارگـران بـسـتـگـے دارد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـقـلال و آزادی بـہ بـهـتـریـن وجـہ در کـشـور ما وجـود دارد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـقـلال یـک مـلـت جـز با اسـتـقـلال فـرهـنـگـے تامـیـن نـمـے شـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـقـلال یـک مـلـت فـقـط با اسـتـقـلال فـرهـنـگـے تامـیـن مـے شـود."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـکـبار ، یـعـنـے گـردن کـلـفـتـے و قـلـدری و آدمـکـشـے و شـرم نـکـردن و ابا نـکـردن و تـجاوز تـوام با وقاحـت و سـر را بالا گـرفـتـن و سـیـنـہ را سـپـر کـردن."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـتـمـرار انـقـلاب اسـلامـے بـہ دلـیـل رسـوخ و نـفـوذ عـمـیـقـے اسـت کـہ قـرآن در مـیان جامـعـہ ی ما دارد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـراف مـسئـولان دولـتـے ، از اسـراف مـردم عادی مـضـرتـر اسـت؛ زیـرا کـہ ایـن اسـراف در بـیـت الـمال اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـلام امـریـکایـے ، چـیـزی بـہ نام اسـلام اسـت کـہ در خـدمـت مـنافـع قـدرتـهای اسـتـکـباری و تـوجـیـہ کـنـنـدہ ی اعـمال آنـهاسـت؛ بـهانـہ یـے بـرای انـزوای اهـل دیـن و نـپـرداخـتـن آنان بـہ امـور مـسـلـمـیـن و سـرنـوشـت مـلـتـهای مـسـلـمان اسـت؛ وسـیـلـہ یـے بـرای جـدا کـردن بـخـش عـظـیـمـے از احـکام اجـتـماعـے و سـیاسـے اسـلام از مـجـمـوعـہ ی دیـن و مـنـحـصـر کـردن دیـن بـہ مـسـجـد اسـت (و مـسـجـد نـہ بـہ عـنـوان پایـگاهـے بـرای رتـق و فـتـق امـور مـسـلـمـیـن - چـنان کـہ در صـدر اسـلام بـودہ اسـت - بـلـکـہ بـہ عـنـوان گـوشـہ یـے بـرای جـداشـدن از زنـدگـے و جـدا کـردن دنـیا و آخـرت)."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ایـــ… کافه استاتوس

 

 

اسـلام با کار کـردن زنان نـہ تـنـها مـوافـق اسـت ، بـلـکـہ تا آن جایـے کـہ با شـغـل اساسـے او کـہ مـهـمـتـریـن شـغـل اوسـت - یـعـنـے تـربـیـت فـرزنـد و حـفـظ خانـوادہ - مـزاحـم نـباشـد ، شایـد لازم هـم مـے دانـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـلام دیـن «عـلـم» و «پایـبـنـدی بـہ ارزشـهای مـعـنـوی » اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـلام فـعالـیـت اسـلامـے زنان را با رعایـت حـجاب و حـدود اسـلامـے تـشـویـق مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اسـلام واقـعـے ، اسـلامـے مـتـکـے بـر دانـش و بـیـنـش فـقـهای اسـلامـے اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اشـکال ضایـعات فـرهـنـگـے ایـن اسـت کـہ زود فـهـمـیـدہ نـمـے شـونـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اصـلاحات ، یا اصـلاحات انـقـلابـے و اسـلامـے و ایـمان اسـت و هـمـہ ی مـسئـولان کـشـور ، هـمـہ ی مـردم مؤمـن و هـمـہ ی صاحـب نـظـران با ایـن اصـلاحات مـوافـقـنـد؛ یا اصـلاحات ، اصـلاحات امـریـکایـے اسـت و هـمـہ ی مـسئـولان کـشـور ، هـمـہ ی مـردم مؤمـن و هـمـہ ی آحاد هـوشـیار مـلـت با آن مـخالـفـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اطـلاع رسانـے و خـبـر ، یـکـے از وظایـف عـمـدہ ی صـدا و سـیـما اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اعـتـقاد بـہ مـهـدویـت و وجـود مـقـدس مـهـدی مـوعـود (ارواحـنافـداه) ، امـیـد را در دلـها زنـدہ مـے کـنـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اعـتـقاد و ایـمان قـلـبـے نـقـش بـسـیار سازنـدہ یـے در تـقـویـت ارتـش دارد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

افـتـخار مـے کـنـم کـہ یـک بـسـیـجـے باشـم."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اقـبال ، مـعـمار و طـراح پاکـسـتان و تـحـقـق بـخـشـنـدہ بـہ مـلـیـت مـسـتـقـل مـسـلـمان در شـبـہ قارہ اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اقـدام آمـریـکا در تـعـیـیـن حاکـمـے بـیـگانـہ بـر عـراق در واقـع بازگـشـت بـہ هـمان شـیـوہ های کـهـن اسـتـعـمارگـری ، در عـصـر حاضـر اسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر «الـلـهـم»ها و جـمـلـہ های خـطابـے و انـشایـے صـحـیـفـہ ی سـجادیـہ را بـہ جـمـلـہ های خـبـری تـبـدیـل کـنـنـد ، یـکـے از پـرمـطـلـب تـریـن کـتابـهای حـدیـث شـیـعـہ در زمـیـنـہ ی بـیان مـعارف الـهـے مـے شـود؛ چـہ در زمـیـنـہ ی اعـتـقادی ، چـہ در زمـیـنـہ ی عـبادی ، چـہ حـتـے در زمـیـنـہ ی سـیاسـے و اجـتـماعـے ."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر احـساس تـعـهـد بـہ عـلـم ، انـسان و انـسانـیـت نـبـود ، بـلاشـک امـروز پـیـشـرفـتـهایـے کـہ شـما در پـزشـکـے مـلاحـظـہ مـے کـنـیـد ، کـشـف و حاصـل نـشـدہ بـود؛ ایـن را قـدر بـدانـیـد. ایـن احـساس تـعـهـد ، خـیـلـے ارزشـمـنـد اسـت. "حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر اصـلاحات ، پـیـشـرفـت و نـوآوری بـراساس ارزشـهای انـقـلاب نـباشـد ، جامـعـہ دچار ناکامـے خـواهـد شـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر امـنـیـت نـباشـد ، اقـتـصاد هـم نـیـسـت ، تـلاش بـرای سازنـدگـے و افـتـخارآفـریـنـے هـم نـیـسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر امـنـیـت نـباشـد ، اقـتـصاد هـم نـیـسـت ، تـلاش بـرای سازنـدگـے و بـرای افـتـخارآفـریـنـے هـم نـیـسـت."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر امـنـیـت و یا وحـدت نـباشـد ، اخـتـلافات و جـنـجال باشـد ، دایـما تـشـنـج سـیاسـے باشـد ، اول کـسـے کـہ ضـربـہ مـے خـورد دولـت اسـت؛ چـون نـمـے تـوانـد وظایـف خـود را انـجام بـدهـد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 

اگـر ایـن ایـثارگـریـها نـبـود ، مـعـلـوم نـبـود کـہ کـشـور ، تـمامـیـت ارضـے داشـتـہ باشـد یا نـه. امـنـیـت داشـتـہ باشـد یا نـه. دشـمـن داخـل کـشـور ما باشـد یا نـه. و آیا چـنـیـن امـکانـے وجـود داشـتـہ باشـد کـہ کـسـے بـتـوانـد بـرای کـشـور ، کار و تـلاش کـنـد و سازنـدگـے بـہ وجـود آورد."حـضـرت آیـت الـلـہ خامـنـہ ای" کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/1:: 5:3 عصر

آیا می دانید که : قانونگذار کسانی که زن حامله را به سقط جنین راهنمایی می‌‌کنند چه پزشک باشد و چه فرد عادی،قابل تعقیب و مجازات می‌‌داند. ?آیا می دانید که : چنانچه پزشک غیر از موارد مجاز از نظر قانونی، اقدام به سقط جنین کند به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم، و ملزم به پرداخت دیه جنین خواهد شد. ?آیا می دانید که : درخواست صدور مجوز سقط جنین فقط هنگامی پذیرفته می‌‌شود که جهت درمان بوده و قبل از 4 ماهگی جنین به درخواست زوجین و با معرفینامه پزشک نتایج آزمایشات پزشکی به اداره کل پزشکی قانونی استان تقدیم می‌‌شود. ?آیا می دانید که : اگر مادر در غیر از موارد قانونی جنین خود را سقط کند باید دیه آن را بپردازد. ?آیا می دانید که : در امور مدنی خواهان و خوانده در هر مرحله از دادرسی می‌‌توانند دعوی خود را از راه سازش خاتمه دهند ولیکن این سازش باید در دفتر اسناد رسمی و یا در دادگاه تنظیم شود. ?آیا می دانید که : زنان زودتر از مردان یخ می زنند ؟ ?یا میدانید تعداد 1015030 نقطه در قرآن بکار رفته است ?آیا می دانید که : تعداد 5098 محل وقف در قرآن وجود دارد ?آیا می دانید که : تعداد 39586 عدد کسره در قرآن بکار برده شده است ?آیا می دانید که : تعداد 19253 عددتشدید در قرآن بکار برده شده است ?آیا می دانید که : بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) می باشد ?آیا می دانید که : بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) می باشد ?آیا می دانید که : بزرگترین عدد در سوره صافات آیه 147 آمده که صد هزار می باشد. ?آیا می دانید که : کمترین حرفی می در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) می باشد ?آیا می دانید که : بزرگترین سوره قرآن دارای 25500 حرف می باشد ?آیا می دانید که : تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است ?آیا می دانید که : سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است ?آیا می دانید که : سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدیه ?آیا می دانید که : سوره عادیات منسوب به حضرت علی (ع) است ?آیا می دانید که : در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است ?آیا می دانید که : آیه ای که سر بریده امام حسین (ع) در شام تلاوت نمود آیه 9 سوره کهف می باشد. ?آیا می دانید که : در آیه 6 سوره مائده مراحل وضو بیان شده است ?آیا می دانید که : حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت. ?آیا می دانید که : حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود ?آیا می دانید که : حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت ?آیا می دانید که : پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت ?آیا می دانید که : به حیوای که از طرف خدا وحی شد زنبور بود (آیه 68 یوره نحل) ?آیا می دانید که : صحیفه سجادیه به خواهر قرآن معروف است ?آیا می دانید که : رودکی، ناصرخسرو و حافظ شاعرانی بودند که در نوجوانی حافظ کل قرآن بودند. ?آیا می دانید که : سلمان فارسی اولین شخصی بود که سوره حمد را به زبان فارسی ترجمه کرد. ?آیا می دانید که : استاد محمود خلیل الحصری اولین کسی بود که قرآن را به روش ترتیل خواند. ?آیا می دانید که : قران دارای 114 سوره است ?آیا می دانید که : قران دارای 30 جزء است ?آیا می دانید که : قران دارای 120 حزب است ?آیا می دانید که : قران دارای 6,236 ایه (نشانه) است ?آیا می دانید که : قران دارای 77,701 کلمه است ?آیا می دانید که : قران دارای 323,671 حرف است ?آیا می دانید که : قران دارای 93,243 فتحه است ?آیا می دانید که : قران دارای 39,586 کسره است ?آیا می دانید که : قران دارای 4,808 ضمه است ?آیا می دانید که : قران دارای 19,253 تشدید است ?آیا می دانید که : قران دارای 3,272 همزه است ?آیا می دانید که : قران دارای 1,771 مد است ?آیا می دانید که : قران دارای 1,015,030 نقطه است ?آیا می دانید که : قران دارای 5,098 وقف است ?آیا می دانید که : قران در 23 سال بر پیامبر نازل شد ?آیا می دانید که : گردو با چربی ها ناسالم میجنگد ؟ ?آیا می دانید که : سوسک ها منبع پروتئین هستند ؟ ?آیا می دانید که : اجداد خفاش ها موش ها بوده اند ؟ ?آیا می دانید که : پاندا هنگام تولد صورتی رنگ است ؟ ?آیا می دانید که : خمیازه کشیدن به مغز آرامش می‌دهد ؟ ?آیا می دانید که : محققان قادر به کاشت بذر در فضا شدند ؟ ?آیا می دانید که : مسن ترین گربه جهان 38 سال سن دارد ؟ ?آیا می دانید که : مار باهوش ترین خزندگان روی زمین هستند ؟ ?آیا می دانید که : ملخ ها دارای بیش از 1 میلیون گونه هستند ؟ ?آیا می دانید که : نعناع سکسکه و تنگی نفس را شفا میدهد ؟ ?آیا می دانید که : رنگ مورد علاقه 80 درصد آمریکایی‌ها آبی است ؟ ?آیا می دانید که : درهر ثانیه 1 بیلیون ترانزیستور ساخته می شود ؟ ?آیا می دانید که : چهار پنجم جانوران رو حشره ها تشکیل داده اند ؟ ?آیا می دانید که : رکورد ضربات دوهل 1168 ضربه در یک دقیقه است ؟ ?آیا می دانید که : یک گرم سم مار کبری می تواند 150 نفر را بکشد ؟ ?آیا می دانید که : اثر انگشت خواهر و برادر 60% شبیه به هم است ؟ ?آیا می دانید که : پرستارن بیشتر از سایر افراد دچار اسم می شوند ؟ ?آیا می دانید که : سالی 500 شهاب سنگ به زمین برخورد می‌کنند ؟ ?آیا می دانید که : حیوانات هم مثل انسان می توانند اینده نگری کنند ؟ ?آیا می دانید که : هر تار موی انسان میتواند تا وزن 100 گرم رشد کند ؟ ?آیا می دانید که : سن پدر با ضریب هوشی کودک رابطه مستقیم دارد ؟ ?آیا می دانید که : کرم ها از روی بو محیط شب و روز را تشخیص میدهند ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن نظافت عمومی حرف اول را می زند ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن هرچه از لوازم منزل که استفاده نشود را به زباله‌دانی می‌سپارند ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن خانه‌ی ویلایی تقریبا وجود ندارد ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن مردم اگر باغچه‌ی کوچک داشته باشند در آن ترب می‌کارند و اگر بزرگتر باشد برنج ؟ ?آیا می دانید که : بن‌مایه‌ی قدرت اقتصادی ژاپن را زنان ژاپن می‌سازند ؟ ?آیا می دانید که : ژاپنی‌ها اصلا پس‌انداز نمی‌کنند ؟ ?آیا می دانید که : تورم در ژاپن منفی است ؟ ?آیا می دانید که : حقوق یک معلم در ژاپن حداقل 7000 دلار در ماه است ؟ ?آیا می دانید که : از کار مردن در ژاپن افتخار است ؟ ?آیا می دانید که : یک کارمند ژاپنی برای رضایت مشتری حتی حاضر است خانواده‌ی خود را فدا کند ؟ ?آیا می دانید که : شکست در کار برای یک مدیر ژاپنی برابر مرگ است ؟ ?آیا می دانید که : کارمندان ژاپنی روزی یکساعت در محل کار ورزش دسته‌جمعی می‌کنند ؟ ?آیا می دانید که : هر ژاپنی در هر شغلی که باشد به آن افتخار می کند ؟ ?آیا می دانید که : ژاپنی‌ها پایبند دیانت خاصی نیستند و به همه‌ی ادیان احترام می‌گذارند ؟ ?آیا می دانید که : مربیان و معلمان تمام کودکان ژاپنی خانم هستند و حتی از مادرانشان دلسوزترند ؟ ?آیا می دانید که : هنگامی که مدارس تعطیل می‌شوند دانش‌آموزان گریه می‌کنند ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن خانم‌ها بعد از ازدواج عموما کار نمی‌کنند ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن خانم ها عمدتا تحصیلات عالی و بیشتر از نوع اقتصاد خانواده دارند ؟ ?آیا می دانید که : مردان حقوق خود را یکجا به همسران خود می دهند و از آن‌ها پول تو جیبی می‌گیرند ؟ ?آیا می دانید که : کارمندان ژاپنی اضافه کار نمی‌گیرند و متعهد هستند تا هر ساعتی لازم باشد در شرکت بمانند تا کار روزانه‌ی خود را تمام کنند ؟ ?آیا می دانید که : آقایان هر ساعتی از شب به خانه برگردند اولین پرسشی که از همسر خود می شنوند اینست آیا شام خورده‌ای ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن برای انجام هر کاری دستورالعمل و برنامه‌ی از پیش تعیین شده وجود دارد، حتی تعمیر جدول یک باغچه‌ی کوچک کنار پیاده رو با نقشه و برنامه انجام می شود ؟ ?آیا می دانید که : دانش آموزان ژاپنی به همراه معلمان خود هر روز مدرسه خود را به مدت 15 دقیقه تمیز میکنند که منجر به ظهور نسلی می شود که فروتن و مشتاق پاکیزگی است ؟ ?آیا می دانید که : هر شهروند ژاپنی که سگ دارد یک کیسه مخصوص مدفوع سگ با خود حمل میکند؟ بهداشت و اشتیاق به آن بخشی از اخلاق ژاپنی ها است ؟ ?آیا می دانید که : کارگر بهداشت در ژاپن مهندس بهداشتی نامیده می شود و می تواند حقوقی بین 5000 تا 8000 دلار در ماه طلب کند ؟ ?آیا می دانید که : ژاپن هیچ منابع طبیعی ندارد و سالانه با صدها زلزله مواجه میشوند اما این جلوی آنها را برای تبدیل شدن به بزرگترین های اقتصاد جهان نگرفته است ؟ ?آیا می دانید که : هیروشیما بعد از انفجار بمب اتم در آن شهر فقط 10 سال طول کشید تا به آنچه جنب و جوش اقتصادی قبل از افتادن بمب اتم در آن شهر بود باز گردد ؟ ?آیا می دانید که : در ژاپن از استفاده از تلفن همراه در قطارها، رستوران ها و اماکن سرپوشیده جلوگیری می شود ؟ ?آیا می دانید که : دانش آموزان ژاپنی از سال اول تا ششم ابتدایی باید اصول اخلاقی در برخورد با مردم را بیاموزند ؟ ?آیا می دانید که : از سال اول تا سوم مقدماتی دانش آموزان ژاپنی هیچ نوع امتحانی وجود ندارد ؟ چون هدف از آموزش و پروش القای مفاهیم و ساختن شخصیت است و نه امتحان و اجبار ؟ ?آیا می دانید که : ژاپنی ها حتی اگر یکی از ثروتمندترین افراد جهان باشند باز هم هیچ خدمتکاری در خانه ندارند و پدر و مادر مسئول خانه و کودکان خود هستند ؟ ?آیا می دانید که : اگر به یک رستوران در ژاپن بروید، متوجه خواهید شد که مردم به اندازه ای که نیاز دارند غذا میخورند، بدون تولید هیچ زباله و اصرافی ؟ ?
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/7/1:: 4:46 عصر

 

آیا می دانید که : عوامل تولید،‌ تکثیر و توزیع آثار سمعی و بصری مستهجن حسب مورد به مجازات مفسد فی‌الارض، حبس، شلاق، جزای نقدی، ضبط تجهیزات مربوطه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‌گردند؟ ?آیا می دانید که : نگهداری نوار،‌ دیسکت و لوح‌های فشرده مستهجن و مبتذل جرم بوده و دارنده به مجازات جزای نقدی و ضبط تجهیزات مربوطه محکوم می‌گردد؟ ?آیا می دانید که : عامل انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق سایت‌های کامپیوتری و و بلوتوث به مجازات شلاق (30 تا 74 ضربه) و جزای نقدی (10 تا 50 میلیون ریال) و محرومیت از حقوق اجتماعی (2 تا 5 سال) محکوم می‌گردند؟ ?آیا می دانید که : برای ارسال و ابلاغ اظهار نامه می توانید به دفاتر مشخص در دادگستری یا ادارات ثبت اسناد مراجعه کنید؟ ?آیا می دانید که : هر کس می‌تواند قبل از طرح دعوا در مراجع قضایی حق خود را با ارسال اظهار نامه از دیگری مطالبه کند؟ ?آیا می دانید که : در صورت عدم طرح دعوا در مراجع قضایی می‌توانید برای برابر با اصل نمودن مدارک و اسناد به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید؟ ?آیا می دانید که : برای شکایت از تصمیمات و دستورات مقامات دولتی و شهرداری‌ها، باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کنید؟ ?آیا می دانید که : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح مراجعه نماید؟ ?آیا می دانید که : در صورت مفقود نمودن چک باید فوراً‌ موضوع را ابتدا به بانک مربوط و سپس به دادسرای عمومی و انقلاب اطلاع دهید؟ ?آیا می دانید که : در صورت مفقود شدن اسناد و مدارک بدون مراجعه به مراجع قضایی می‌توانید به سازمان‌ها و ادارات مربوط مراجعه کنید؟ ?آیا می دانید که : زمان تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء محاکم بدوی برای اشخاص مقیم ایران فقط بیست روز از زمان ابلاغ رأی با انقضای مدت واخواهی است. ?آیا می دانید که : ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر، مسموع نیست. ?آیا می دانید که : به دادخواست‌های ناقص در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی نخواهد شد. ?آیا می دانید که : مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید. ?آیا می دانید که : جهات قانونی درخواست تجدیدنظر الف. ادعای بی‌اعتبار بودن مستندات دادگاه. ب. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج. ادعای بی‌توجهی قاضی به دلایل ابرازی. د. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و با مقررات قانونی. ?آیا می دانید که : در پرونده‌های کیفری فقط اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند الف. محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او. ب. شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او. ج. دادستان در خصوص جرائمی که به موجب قانون، تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است. ?آیا می دانید که : آراء دادگاه‌های کیفری فقط در موارد ذیل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است الف. ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال. ب. جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ج. جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال. و. محکومیت‌های انفصال از خدمت دولت. ?آیا می دانید که : اوراق قضایی به آدرسی که در پرونده اعلام کرده‌اید ارسال می‌شود لذا در صورت تغییر آدرس لازم است فوری مراتب را به دادگاه اعلام کنید. ?آیا می دانید که : در صورت ضمانت از متهم در صورتی که مرجع قضایی اعلام نمود مکلف به معرفی وی می‌باشید و در صورت عدم معرفی وجه‌الکفاله یا وجه‌الوثاقه از شما اخذ خواهد شد. ?آیا می دانید که : اگر از سوی مرجع قضائی احضار شدید، عدم حضور بدون عذر موجه منجر به جلب و دستگیری شما خواهد شد. ?آیا می دانید که : در امور کیفری که رسیدگی به آن فوریت دارد، در تمام ساعات شبانه‌روز قاضی کشیک مستقر در دادسرا قابل دسترس است. ?آیا می دانید که : دبرای طرح شکایت می‌توانید به داسرا و مراجع انتظامی مراجعه کنید. ?آیا می دانید که : در پرونده‌های مهـم، متهم باید وکیل داشته باشد و در صورتی که وکیل معرفی نکند دادگاه برای او وکیل تسخیری تعیین می‌کند. ?آیا می دانید که : در صورتی که متهم توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، می­تواند از دادگاه درخواست تعیین وکیل مجانی نماید؟ ?آیا می دانید که : واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در مجتمع­های دادگستری استان قم آماده ارائه راهنمایی حقوقی به شما هستند؟ ?آیا می دانید که : پیشگیری بهتر از درمان است. قبل از انجام هر کاری که می­تواند برای شما مشکلات حقوقی ایجاد کند بهتر است با یک وکیل دادگستری و یا کارشناس حقوقی مشورت کنید؟ ?آیا می دانید که : مسائل حقوقی امور تخصصی هستند بهتر است برای طرح دعوا و دفاع از آن از وکلای دادگستری استفاده کنید؟ ?آیا می دانید که : هر یک از ورثه یا شخص ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه گواهی انحصار وراثت تحصیل نماید؟ ?آیا می دانید که : اخذ گواهی انحصار وراثت به معنای مطالبه سهم­الارث نیست بلکه فقط برای تعیین ورثه می­باشد؟ ?آیا می دانید که : برای درخواست تأمین دلیل باید به شوراهای حل اختلاف محل مراجعه کنید؟ ?آیا می دانید که : حتی قبل از اینکه اقدام به طرح دعوا نمایید می‌توانید درخواست تأمین دلیل نمایید؟ ?آیا می دانید که : تأمین دلیل برای حفظ دلایلی است که ممکن از در آینده نزدیک از بین بروند؟ ?آیا می دانید که : برای دریافت برگه اظهارنامه و ارسال آن می‌توانید به آسانی به اداره ثبت اسناد و املاک و یا به قسمت تمبرفروشی محاکم حقوقی و کیفری (واقع در خیابان ساحلی) مراجعه نمایید؟ ?آیا می دانید که : قبل از طرح دعوا در دادگستری می­توانید با ارسال اظهارنامه و با کمترین هزینه حق خود را از دیگری مطالبه نمایید؟ ?آیا می دانید که : افراد می‌توانند از کانون وکلای دادگستری قم و یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، درخواست تعیین وکیل مجانی نمایند؟ ?آیا می دانید که : افرادی که توانایی انتخاب وکیل را ندارند در امور مدنی می­توانند درخواست وکیل رایگان نمایند؟ ?آیا می دانید که : نفقه اولاد بر عهده پدر می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : در صورت فوت پدر و یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه اولاد، این وظیفه به عهده جد پدری می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزندی که دارای شغل و درآمد مشخص است مسئوولیت ندارد. ?آیا می دانید که : سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌‌کنند تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می‌‌باشد و تفاوتی بین فرزند دختر یا پسر نمی‌‌باشد. ?آیا می دانید که : اگر مادری در صورتی که حق حضانت طفل با اوست بخواهد ازدواج کند حق حضانت از وی سلب می‌‌شود و در صورت صلاحیت پدر به وی اعطا می‌‌گردد، مگر اینکه در زمان طلاق، توافقی در این خصوص کرده باشند. ?آیا می دانید که : در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر. ?آیا می دانید که : فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند. ?آیا می دانید که : فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود ( نزد پدر یا مادر) مختار می‌‌باشند. ?آیا می دانید که : پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها داده شده حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد یا بفرستد مگر با کسب اجازه از دادگاه. ?آیا می دانید که : اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت اوست سلامت روانی و جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد این دادگاه است که برای حضانت طفل تصمیم لازم را خواهد گرفت. ?آیا می دانید که : مادر در قبال قبول حضانت و نگهداری طفل نمی‌‌تواند مطالبه اجرت نماید چرا که نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است ، لکن نفقه فرزند بر عهده پدر و سپس جد پدری است. ?آیا می دانید که : چنانچه پدر یا مادری که حضانت طفل بر عهده وی می‌‌باشد به بیماری لاعلاج و واگیردار دچار شود حق حضانت ساقط می‌‌شود مگر اینکه شخص بتواند در این خصوص پرستار بگیرد (اجیر نماید). ?آیا می دانید که : اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد خودداری نماید برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد. ?آیا می دانید که : شوهر مکلف به پرداخت نفقه همسرش می باشد. ?آیا می دانید که : نفقه شامل تامین هزینه زندگی زن که شامل خانه – اثاثیه منزل – غذا و لباس و دارو و درمان از زمان عقد دایم بر عهده شوهر می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت ، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام تمکین نکند ناشزه می‌‌گویند و این زن مستحق نفقه نمی‌‌باشد. ?آیا می دانید که : زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌‌کند سکنی نماید مگر آنکه هنگام عقد اختیار تعیین منزل به زن داده شود. ?آیا می دانید که : اگر منزلی که شوهر تهیه نموده مناسب شئونات اجتماعی زن باشد ولی سکونت در آن موجب احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت ) زن باشد، خروج زوجه از آن منزل، نشوز و عدم اطاعت محسوب نمی‌‌شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق می‌‌گیرد. ?آیا می دانید که : در فاصله میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه زن جهت شروع به زندگی اعلام آمادگی نماید ولی مرد از بردن همسرش خودداری کند و در این صورت زن مستحق دریافت نفقه می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : زنی که شوهرش نفقه پرداخت نمیکند هم می‌‌تواند شکایت کیفری نماید و هم دادخواست حقوقی ارائه نماید. ?آیا می دانید که : نفقه زمان حال از طریق شکایت کیفری قابل مطالبه است و نفقه زمان گذشته از طریق ارائه دادخواست حقوقی قابل مطالبه است. ?آیا می دانید که : به زنی که بعد از عقد، شروع به زندگی زناشویی و رفتن به منزل شوهرش را منوط به پرداخت مهریه نماید، نفقه تعلق می‌‌گیرد. ?آیا می دانید که : اگر شوهر با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را با وجود تمکین همسرش به وی ندهد، و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری نماید مجازاتش برابر قانون از 3 ماه و 1 روز تا 5 ماه حبس است. ?آیا می دانید که : در زمان عده طلاق رجعی که 3 ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق می‌‌باشد مرد مکلف به پرداخت نفقه همسرش می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : اگر طلاق به علت عدم تمکین و اطاعت زوجه از همسرش صادر شده باشد در زمان عده نفقه‌‌ای به زن تعلق نمی‌‌گیرد مگر آنکه در تمیکن شوهر قرار گیرد. ?آیا می دانید که : مهریه عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح ، زن مالک مهریه می‌‌شود. ?آیا می دانید که : عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد می‌‌شود. ?آیا می دانید که : مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است. ?آیا می دانید که : اگر شوهر فوت کند ودیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به اینکه مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه نماید. ?آیا می دانید که : در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت نماید در برابر قانون مسئول به پرداخت می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد. ?آیا می دانید که : اگر زوجی بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسئول است و می توان به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت نمود. ?آیا می دانید که : زن حق دارد مستقلاً در دارایی خود هرگونه تصرفی نماید و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد ?آیا می دانید که : مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه دادگاه. ?آیا می دانید که : در صورتی مرد میتواند درخواست ازدواج مجدد نماید که اولاً رضایت همسر اول را داشته باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد. ?آیا می دانید که : اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید. ?آیا می دانید که : دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حکم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند. ?آیا می دانید که : عدم ثبت واقعه ازدواج جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس تا 1 سال محکوم خواهد شد. ?آیا می دانید که : اگر مردی در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگری نماید باید با کسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجه در این ایام هنوز همسر شرعی وی محسوب می‌‌شود. ?آیا می دانید که : به زنی که به عقد موقت مردی در آید و به زبان عامیانه صیغه وی شود نفقه‌‌ای تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینکه در زمان عقد موقت در این مورد توافقی صورت گرفته باشد. ?آیا می دانید که : حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقه – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی‌‌برند. ?آیا می دانید که : مطالبه اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون می‌‌باشد. ?آیا می دانید که : اگر زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع ( مجانی و بدون عوض نباشد ) انجام دهد می‌‌تواند از دادگاه تقاضای دریافت اجرت المثل نماید. ?آیا می دانید که : زن وقتی می‌‌تواند مطالبه اجرت‌‌المثل نماید که تقاضای طلاق از طرف شوهرش باشد. ?آیا می دانید که : در تعیین اجره المثل ملاک وضع مالی مرد نیست بلکه دادگاه دستور به انجام کارشناسی صادر می‌‌نماید. ?آیا می دانید که : تعیین نحله در طول اجرت المثل است یعنی در صورت عدم تعلق اجرت المثل به زوجه، نحله تعیین می گردد. ?آیا می دانید که : در تعیین نحله قاضی دادگاه با توجه به وضعیت مالی زوج و زحمات زن ، مبلغی را معین می‌‌نماید. ?آیا می دانید که : در هنگام ثبت ازدواج سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در قباله را مورد به مورد به دو طرف تفهیم نماید چرا که شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد. ?آیا می دانید که : برابر قانون هر یک از نامزدهای می‌‌توانند در صورت به هم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین هم داده‌‌اند مطالبه نمایند.مثل حلقه نامزدی و سرویس طلا ?آیا می دانید که : چنانچه یکی از نامزدها، فوت نمایند و وصلت به هم بخورد، و هدایا عیناً موجود نباشد طرف مقابل وظیفه‌‌ای ازبابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت. ?آیا می دانید که : در موارد ذیل زن می‌‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید 1- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه 2- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان 3- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد 4- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد. 5- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند. 6- محکومیت به حبس در حال اجرا از 5 سال به بالا ( مرد در زندان باشد ) 7- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود. 8- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت 6 ماه بدون دلیل موجه. 9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد. 10- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از 5 سال زندگی مشترک 11- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت 6 ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه) ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش ?آیا می دانید که : با تحقق یکی از شرابط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت حکم، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید. ?آیا می دانید که : وجود بعضی عیوب در زن و مرد، چنانچه از وجود این عیوب قبل از وقوع عقد مطلع نبوده باشند موجب انحلال عقد نکاح و فسخ ازدواج می‌‌شود به عنوان مثال ناتوانی جنسی در شوهر و یا جذام و زمین‌‌گیری در زن ?آیا می دانید که : هرگاه دادگاه به تقاضای زن حکم طلاق را صادر نماید، چنانچه شوهر حسب اجرای حکم در دفتر طلاق حاضر نشود دادگاه نماینده‌‌ای را به دفترخانه به نمایندگی ازشوهر برای اجرای صیغه طلاق معرفی می‌‌نماید. ?آیا می دانید که : طلاق رجعی طلاقی است که برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است این حق فقط جزء اختیارات شوهر است و تابع تشریفات خاصی است و با هر بیان و اقدامی که حکایت از رجوع کند محقق می‌‌شود و بلافاصله زن نیز مکلف به انجام وظایف زناشویی است. ?آیا می دانید که : طلاقی که از طرف دادگاه به تقاضای زوجه به علت عسر و حرج صادر می‌‌شود طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد. ?آیا می دانید که : هر گاه طلاق در شرایط ذیل صادر شود، طلاق بائن است و مرد حق رجوع ندارد 1- طلاقی که قبل از زناشویی واقع گردد 2- طلاق زن یائسه 3- طلاق خلع و مبارات ( یعنی طلاقی که زوجه در قبال طلاق مالی را به زوج ببخشد و کراهت از طرف زوجه یا از هر دو طرف باشد) سومین طلاق بعد از سه وصلت پی در پی که موجب حرمت زن می‌‌شود ?آیا می دانید که : افرادی که خود را صاحب حق می‌‌دانند اما توان و تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی را ندارند می‌‌توانند درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نمایند. ?آیا می دانید که : اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت نماید می‌‌تواند از تمام یا قسمتی از هزینه‌‌های دادرسی معاف شده و از وکیل مجانی استفاده نماید. ?آیا می دانید که : اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شودکه مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است به مجازات حبس محکوم خواهد شد. ?آیا می دانید که : اگر پس از صدور حکم اعسار معلوم شود شهود به دروغ به نفع معسر شهادت داده‌‌اند شهود نیز به حبس محکوم می‌‌شوند. ?آیا می دانید که : برابر قانون آزار و اذیت زنی که باردار است و چنانچه موجب سقط جنین شود جرم است. ?
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/6/31:: 3:48 عصر
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أتَحسَبُونَ الشِّدَّهَ فِی حَملِ الحِجارَهِ إنَّما الشِّدَّهُ أن یَمتَلِی أحَدُکُم غَیظاً ثُمَّ یَغلِبُهُ آیا گمان میکنید نیرومندى در بردن سنگ است، نیرومند حقیقى آنست که خشمگین شود و بر خشم خود غالب گردد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اتَّخِذُوا عِندَ الفُقَراءِ أیادِی فَإنَّ لَهُم دَولَهٌ یَومَ القِیامَهِ با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أتَدرُونَ مَا العِضَّهُ؟.. نَقلُ الحَدیثِ مِن بَعضِ النّاسِ إلَى بَعضٍ لِیُفسِدُوا بَینَهُم آیا میدانید سخن چینى چیست؟ سخن چینى آنست که سخنى را از کسان پیش دیگران نقل کنند و میان آنها را بهم بزنند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أُترُک فُضولَ الکَلامِ وَ حَسبُکَ مِنَ الکَلامِ ما تَبلُغُ بِه حاجَتَکَ از سخنان بیهوده چشم بپوش سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اُترُکوا الدُّنیا لِأهلِها فَإنَّهُ مَن أخَذَ مِنه فَوقَ ما یَکفِیهِ أخَذَ مِن حَتفِهِ وَ هُوَ لا یَشعَرٌ دنیا را بمردم دنیا واگذارید زیرا هر کس از دنیا بیش از حد کفایت بر گیرد در هلاک خویش میکوشد اما نمیداند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقِ اللَّهَ فی عُسرِکَ وَ یُسرِکَ در سختى و سستى از خدا بترس. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَیئاً وَ لَو أن تَفرُغَ مِن دَلوِکَ فِی إناءِ المُستَسقِی وَ أن تُلقِىَ أخاکَ وَ وَجهُکَ إلیهِ مُنبَسِطٌ از خدا بترس و هیچ کار نیکى را حقیر مشمار گر چه کار نیک منحصر باین باشد که دلو خویش را در ظرف تشنه اى بریزى و برادر خود را با روى گشاده ملاقات کنى. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقِ دَعوَهَ المَظلومِ فَإنَّما یَسألُ اللَّهَ تَعالى حَقَّهُ وَ إنَّ اللَّهَ تَعالى لا یَمنَع ذا حَقٍّ حَقَّهُ از دعاى مظلوم بپرهیز زیرا وى بدعا حق خویش را از خدا میخواهد و خدا حقرا از حق دار دریغ نمیدارد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا اللَّهَ واعدِلُوا بَینَ أولادِکم کَما تُحِبُّونَ أن یَبُرُّوکُم از خدا بترسید و میان فرزندان خود بعدالت رفتار کنید همان طور که میخواهید با شما بنیکى رفتار کنند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ فَإنِّها تَحمِلُ عَلى الغَمامِ یَقُولُ اللَّهُ تَعالى وَ عِزَّتی وَ جَلالى لَاَنصُرَنَّک وَ لَو بَعدَ حِینٍ از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرها میرود و خداوند مى گوید بعزت و جلال من سوگند که ترا یارى میکنم اگر چه پس از مدتى باشد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ِتَّقُوا الحَجَرَ الحَرامَ فِی البُنیانِ فَإنّهُ أساسُ الخَرابِ از استعمال سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانى است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا فَراسَهَ المُؤمِنِ فَإنّهُ یَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا مینگرد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا الشُّحَّ فَإنَّ الشُّحَّ أهلَکَ مَن کانَ قَبلَکُم وَ حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَکُوا دِماءَهُم وَ استَحَلُّوا مَحارِمَهُم از بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هلاک کرد و آنها را وادار کرد که بخون یک دیگر دست بیالایند و محارم خویش را حلال شمارند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا النّارَ وَ لَو بِشَقِّ تَمرَهٍ فَإن لَم تَجِدُوا فَبِکَلَمَهٍ طَیِّبَهٍ از آتش بپرهیزید و گر چه بوسیله یک پاره خرما باشد و اگر ندارید بوسیله سخنى نیک. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقِ المَحارِمَ تَکُن أعبَدَ النّاسِ وَ ارضِ بِما قَسَمَ اللَّهُ لَکَ تَکُن أغنَى النّاسِ از چیزهاى حرام بپرهیز تا از همه کس عابدتر باشى و بقسمت خویش راضى باش تا از همه کس ثروتمندتر باشى. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أتقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فِیما لَه وَ عَلَیهِ از همه مردم پرهیزگارتر آن کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا الدُّنیا فَوَ الَّذی نَفسِی بِیَدِهِ إنَّها لأسحَرَ مِن هاروتَ وَ ماروتَ از دنیا بپرهیزید، قسم بآن کس که جان من در کف اوست که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا اللَّهَ فِی النِّساءِ فإنَّهُنَّ عِندَکم عَوانٌ در باره زنان از خدا بترسید که آنها پیش شما اسیرند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقِ اللَّهَ حَیثُما کُنتَ وَ أتبَع السَّیِّئَهَ الحَسَنَهَ تَمحُها وَ خالِقِ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَنٍ هر کجا هستى از خدا بترس به دنبال گناه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخلاق و نیکو رفتار باش. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ فَإنَّها تَصعَدُ إلَى السَّماءِ کأنَّها شَرارَهٌ از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلُومِ وَ إن کانَ کافِراً فَإنّها لَیسَ دُونَها حِجابٌ از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد، زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا اللَّهَ وَ أصلِحُوا ذاتَ بَینِکُم از خدا بترسید و میان خویش را اصلاح کنید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اِتَّقُوا الدُّنیا وَ اتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إبلیسَ طَلّاعٌ رَصّادٌ وَ ما هُوَ بِشَی ءٍ مِن فَخوخه بأوثَقِ لِصَیدِهِ فِی الأتقِیاءِ مِنَ النِّساءِ از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دامهاى وى براى صید پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان نیست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اتّقوا الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات یوم القیامه. از ستمگرى بپرهیزید که ستمگرى مایه تاریکى روز رستاخیز است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اتّقوا زلّه العالم و انتظروا فیئته. از لغزش دانا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من موالیه حتّى یرجع و امرأه عصت زوجها حتّى ترجع. دو کسند که نمازشان از سرشان بالاتر نمیرود بنده اى که از آقایان خود گریخته باشد تا هنگامى که باز گردد و زنى که شوهر خود را نافرمانى کرده باشد تا باز گردد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنان لا ینظر اللَّه إلیهم یوم القیامه قاطع الرّحم و جار السوء. دو کس را خداوند روز قیامت بنظر رحمت نمى نگرد، آنکه با خویشان ببرد و آنکه با همسایه بدى کند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنان خیر من واحد و ثلاثه خیر من اثنین و أربعه خیر من ثلاثه فعلیکم بالجماعه. دو تن از یکى بهتر و سه تن از دو تن برتر و چهار تن از سه تن نیکوتر است، همیشه با جماعت باشید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنان یکرههما ابن آدم الموت و الموت خیر له من الفتنه و یکره قلّه المال و قلّه المال أقلّ للحساب. فرزند آدم از دو چیز بیزار است یکى مرگ در صورتى که مرگ براى او از فتنه بهتر است و کمى مال در صورتى که هر چه مال کمتر باشد حساب آن آسانتر است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اثنان یعجّلهما اللَّه فی الدّنیا البغى و عقوق الوالدین. دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى دهد تعدى و ناسپاسى پدر و مادر. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتنبوا الخمر فإنّها مفتاح کلّ شرّ. از شراب بگریزید که کلید همه بدیهاست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتنبوا التّکبّر فإنّ العبد لا یزال یتکبّر حتّى یقول اللَّه تعالى أکتبوا عبدی هذا فی الجبّارین. از تکبر بپرهیزید زیرا بنده همین که بتکبر خو گرفت خداوند مى گوید این بنده را در شمار گردن کشان بشمار آرید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتنبوا کلّ مسکر. از هر چه مست میکند بپرهیزید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتنب الغضب. از خشم بپرهیز. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) اجتنبوا دعوات المظلوم ما بینها و بین اللَّه حجاب. از نفرین هاى مظلوم بترسید که میان آن و خدا حجابى نیست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أجرؤکم على قسم الجدّ أجرؤکم على النّار. هر کس از شما در خوردن قسم جدى جرى تر است بجهنم نزدیکتر است ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) إنّ لکلّ ملک حمى و إنّ حمى اللَّه فی الأرض محارمه. هر پادشاهى قرقى دارد و قرق خدا در زمین محرمات اوست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أجلّوا اللَّه یغفر لکم. خدا را ستایش کنید تا شما را بیامرزد ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أجملوا فی طلب الدّنیا فإنّ کلّا میسّر لما کتب له منها. در طلب دنیا معتدل باشید زیرا بهر کس هر چه قسمت اوست میرسد ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أجوع النّاس طالب العلم و اشبعهم الّذی لا یبتغیه. از همه مردم گرسنه تر آن کس است که در پى دانش میرود و از همه مردم سیرتر آن کس است که طالب آن نیست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أجیبوا الدّاعی و لا تردّوا الهدیّه و لا تضربوا المسلمین. دعوت را بپذیرید، هدیه را رد مکنید و مسلمانان را نزنید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الأعمال إلى اللَّه الصّلاه لوقتها ثمّ برّ الوالدین ثمّ الجهاد فی سبیل اللَّه. بهترین کارها در نزد خدا نماز بوقت است آنگاه نیکى با پدر و مادر آنگاه جنگ در راه خدا. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ البلاد إلى اللَّه مساجدها و أبغض البلاد إلى اللَّه أسواقها. محبوبترین جاى شهرها در پیش خدا مسجدهاست و منفورترین جاى شهرها در پیش خدا بازارهاست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ العباد إلى اللَّه الأتقیاء الأخفیاء. محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزکاران گمنامند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبب للنّاس ما تحبّ لنفسک تکن مؤمنا و أحسن مجاوره من جاورک تکن مسلما. آنچه براى خود مى خواهى براى مردم بخواه تا مؤمن باشى و با همسایگان نیکى کن تا مسلمان باشى. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الأعمال إلى اللَّه من أطعم من جوع أو دفع عنه مغرما أو کشف عنه کربا بهترین کارها در پیش خدا آنست که بینوائى را سیر کنند، یا قرض او را بپردازند یا زحمتى را از او دفع نمایند ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الأعمال إلى اللَّه بعد الفرائض إدخال السّرور على المسلم. بهترین کارها در پیش خدا بعد از اداى واجبات خوشحال کردن مرد مسلمان است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الأعمال إلى اللَّه حفظ الّلسان. بهترین کارها در پیش خدا نگه دارى زبان است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الأعمال إلى اللَّه الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه. بهترین کارها در پیش خدا دوستی و دشمنى در راه خداست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الجهاد إلى اللَّه کلمه حقّ تقال لإمام جائر. بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقى است که به پیشواى ستم کار گویند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الحدیث إلىّ أصدقه در نظر من بهترین سخنان آنست که راست تر باشد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ الطّعام إلى اللَّه ما کثرت علیه الأیدی. بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهى بسیار بر آن بنشینند. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ اللّهو إلى اللَّه تعالى إجراء الخیل و الرّمی. بهترین بازى ها در پیش خدا اسب دوانى و تیر اندازى است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ عباد اللَّه إلى اللَّه أحسنهم خلقا. بهترین بندگان در پیش خدا کسى است که خلقش نیکتر باشد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ اللَّه تعالى عبدا سمحا إذا باع و سمحا إذا اشترى و سمحا إذا قضى و سمحا إذا اقتضى. خداوند بنده اى را که بهنگام خرید و هنگام فروش و هنگام پرداخت و هنگام دریافت سهل انگار است دوست دارد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ عباد اللَّه إلى اللَّه أنفعهم لعباده. از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر است که براى بندگان خدا سودمندتر است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحبّ بیوتکم إلى اللَّه بیت فیه یتیم مکرّم. محبوبترین خانه هاى شما در نظر خدا خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احترسوا من النّاس بسوء الظّنّ. بوسیله بدگمانى از مردم در امان باشید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احتکار الطّعام بمکّه إلحاد احتکار خوردنیها در مکه کفر است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحثوا التّراب فی وجوه المدّاحین. بر چهره ستایشگران خاک بیفشانید. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احذر أن یری علیک آثار المحسنین و أنت تخلو من ذلک فتحشر مع المرائین. مبادا آثار نیکان در تو نمودار باشد و نیک نباشى که در این صورت با ریاکاران محشور خواهى شد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحذروا البغى فإنّه لیس من عقوبه هى أحضر من عقوبه البغی. از ستمگرى بپرهیزید زیرا کیفرى از کیفر ستمکارى آماده تر نیست. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحزم النّاس أکظمهم للغیظ. آنکه در فرو بردن خشم از دیگران پیشتر است از همه کس دوراندیش تر است. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحذروا زلّه العالم فإنّ زلّته تکبکبه فی النّار. از لغزش عالم بپرهیزید که لغزش او در آتش نگونسارش خواهد کرد ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحسنوا جوار نعم اللَّه لا تنفروها فقلّما زالت عن قوم فعادت إلیهم. قدر نعمتهاى خدا را بدانید و آن را از خود مرانید زیرا کمتر ممکن است نعمتى از قومى زایل شود و پس آنان باز گردد. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) أحسنوا إذا ولّیتم و اعفوا عمّا ملکتم. وقتى فرمان روائى یافتید به نیکى گرائید و زیر دستان خود را ببخشید ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احفظ اللَّه تجده أمامک. جانب خدا را نگهدار تا همیشه وى را روبرو بینى. ?رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) احفظ لسانک. زبان خویش را نگهدار. ?
کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/6/30:: 5:38 صبح

 

- آشنای شهر بارون بیا من شدم پشیمون / فکر این شکسته دل باش پشت ابرا نشو پنهون - کافه استاتوس

 

 

- نا امیدانه ز دل آه غریبانه کشیدم / ما امیدی نکشیدی تا بدانی چه کشیدم . . . - کافه استاتوس

 

 

- خدایا دیده ای بینا به من ده / دلی پر شور و بی پروا به من ده دستم از هر چیز خالیست / دلی سرشار چون دریا به من ده . . . - کافه استاتوس

 

 

- شیرین تر از عسل هم میتوان آفرید اما به شرط آنکه من آن زنبور سرباز دل باخته باشم و تو آن تنها گلی که نصیب من شده است . . . - کافه استاتوس

 

 

- خدا تنهاست دوتا نمیشه / دل اگه دل باشه از هم جدا نمیشه . . . - کافه استاتوس

 

 

- قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود ! - کافه استاتوس

 

 

- کاش میشد دارو باشی ، نه زخم کاری نه نمک واسه خودت آدمی باشی نه آدمک . . . - کافه استاتوس

 

 

- دلم را در غمت کردم ز هر ویرانه ویرانتر / چو دیدم دوست میدارد دلت ، دل های ویران را . . . - کافه استاتوس

 

 

- باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است / آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است هیچ کس تلخی لبخند مرا درک نکرد / های های دل دیوانه من پنهانی است . . . - کافه استاتوس

 

 

- زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگیت و کوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزو مندم . . . - کافه استاتوس

 

 

- لای خاطرات تلخم یاد تو همیشه شیرین / تا ابد فکر تو هستم نازنین رفیق دیرین - کافه استاتوس

 

 

- ای عشق شکسته ام مشکن ما را / اینگونه به خاک ره میفکن ما را ما در تو به چشم دوستی میبینیم / ای دوست مبین به چشم دشمن ما را . . . - کافه استاتوس

 

 

- زندگی کردن من مردن تدریجی بود / آنچه جان کند تنم ، عمر حسابش کردم . . . - کافه استاتوس

 

 

- ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم . . . - کافه استاتوس

 

 

- مصرعی از قلب من ، با مصرعی از قلب تو / شاه بیتی میشود در دفتر و دیوان عشق . . . - کافه استاتوس

 

 

- از درون قلب توست جهان چو دوزخ / دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت . . . - کافه استاتوس

 

 

- امیدوارم تو اقیانوس خوشبختی جوری غرق بشی که هیچ وقت نجات پیدا نکنی . . . ! - کافه استاتوس

 

 

- گر لایق ما نیست که ما یاد تو باشیم / بگذار که در سایه ی دیوار تو باشیم . . . - کافه استاتوس

 

 

- آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست / این فرصت بی تکرار عشق است ، معما نیست - کافه استاتوس

 

 

- حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال / مهم اینه دوستت دارم ، فاصله ها رو بی خیال - کافه استاتوس

 

 

- دیروز میمردند و فراموش میشدند آرام آرام ، امروز چه زود از یاد رفته ایم بی آنکه بمیریم - کافه استاتوس

 

 

- از تن خشک شاخه ها توقع جوانه نیست / اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست . . . - کافه استاتوس

 

 

- سلام بر دل هایی که در کلاس انتظار غیبت نکردند . . . ! - کافه استاتوس

 

 

- در این دنیا که حتی ابر نمیگرید به حال ما / همه از من گریزانند ، تو هم بگذر از این تنها - کافه استاتوس

 

 

- جا برای گنجشک زیاد است ولی / به درختان خیابان تو عادت دارم . . . - کافه استاتوس

 

 

- نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار / چه کنم حرف دگر یاد ندادست استاد . . . - کافه استاتوس

 

 

- در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است / دلم برای رفیقان بی ریا تنگ است . . . - کافه استاتوس

 

 

- زندگی چیدن سیبی است باید چید و رفت / زندگی تکرار پاییز است باید دید و رفت زندگی رودی است جاری که هرکه آمد شادمان / کوزه ای پر کرد و رفت . . . - کافه استاتوس

 

 

- شعله محبت رو نکنه خاموش کنی / دوریم عادت بشه من رو فراموش کنی . . . - کافه استاتوس

 

 

- با تو بازم اگه باشم وحشت از مردن ندارم / لحظه هام پر میشه از تو وقت غم خوردن ندارم - کافه استاتوس

 

 

- دلم ز نازکی خود شکست در غم عشق / وگرنه از تو نیاید که دل شکن باشی . . . - کافه استاتوس

 

 

- اگه 1 کتیبه با 1000 تا خورشید داشته باشم ، همه خوشیدها رو میگردم تا یه جایی به تو برسم . . . ! - کافه استاتوس

 

 

- دل به صدایی که مگر در تو رسد / ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد . . . - کافه استاتوس

 

 

- همیشه مست و شیدای تو بودم / به فکرآرزو های تو بودم تموم آرزو های منی ، کاش / یکی از آرزوهای تو بودم . . . - کافه استاتوس

 

 

- زندگی تجربه تلخ فراوان دارد و سه تا کوچه و پس کوچه و یک عمر بیابان دارد . . . - کافه استاتوس

 

 

- خوشا روزی که با هم مینشستیم / قلم در دست و کاغذ مینوشتیم قلم بشکست و کاغذ در هوا شد / مگر خط جدایی مینوشتیم . . . - کافه استاتوس

 

 

- چه رنجی است زیبایی ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه زندگی آزار دهنده ای است تنها بودن . . . - کافه استاتوس

 

 

- سوگند میخورم ، به جز حضور تو هیچ چیز را در این دنیا را جدی نگرفتم حتی عشق را . . . - کافه استاتوس

 

 

- من آن ابرم که میخواهد ببارد / دل تنگم هوتی گریه دارد دل تنگم غریب این در و دشت / نمیداند کجا سر میگذارد . . . - کافه استاتوس

 

 

- تا قاف ترین قله هستی سیمزغترین همسفرم باش من مرغ اسیر دریاچه نورم / تا پر بکشم سوی خدا ، بال و پرم باش . . . - کافه استاتوس

 

 

- گاهی خیال میکنم از من بریده ای / بهتر ز من برای دلت برگذیده ای از من عبور میکنی و دم نمیزنی / تنها دلم خوش است که شاید ندیده ای . . . - کافه استاتوس

 

 

- شاید آن روز که رفتم یاد تنهایی کنی / من همان تنهایی ام ، یادت نره یادم کنی . . . - کافه استاتوس

 

 

- مژه بر هم مزن ای دوست که بادم ببرد / چون سبک تر شده ام ، از پر کاهی ز غمت . . . - کافه استاتوس

 

 

- گر ز جهان بگذرم از تو نخواهم گذشت / سر رود از پیکرم از تو نخواهم گذشت مردمک چشم من نقش تو بر خود گرفت / ور همه جا بنگرم از تو نخواهم گذشت . . . - کافه استاتوس

 

 

- دوستی چیزی برای هدیه نیست / طرح دریا و غروب گریه نیست دوستی یک کلبه ویرانه نیست / صحبت از شمع و گل پروانه نیست دوستی تنهای تنها یک تب است / بی تو ماندن در سکوت یک شب است . . . - کافه استاتوس

 

 

- عشق دیگر از شفقت بر کنار افتاده است / هرچه عاشق زار تر ، معضوق از او بیزار تر . . . - کافه استاتوس

 

 

- صدایت میکنم هر شب ، تو هم امشب صدایم کن تو مغروری ، غرورت را فقط یک شب فدایم کن . . . - کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :
نظر

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/6/30:: 5:35 صبح

 

- یک سبد درد ، یک گلدان مرگ ، و لباسی سفید برای جشنی بزرگ خواه ناخواه همه دعوت میشویم . . . - کافه استاتوس

 

 

- کاش میشد در غروب آفتاب ، بی صدا با سایه ها کوچید و رفت . . . - کافه استاتوس

 

 

- عشق توئی عاشق منم ? دریا توئی قایق منم اگر دزدیدند قایقت را ? غم مخور ? سارق منم !! - کافه استاتوس

 

 

- بی شک آسمان خدا با این همه ستاره یک تیم برنده است . . . - کافه استاتوس

 

 

- آن روز ما پیروزیم که دلامون با هم یاره / بین قلب های ما پل به جای دیواره . . . - کافه استاتوس

 

 

- غم بی تو ماندن آنچنان سنگین است ، که به هر آینه ای مینگرم ، میشکند . . . - کافه استاتوس

 

 

- من دلم میخواد خستگی را بفشارم در مشت ، غصه ها را در باد فاتح قلعه بی روزن تردید شوم ، من دلم میخواهد بیداری هم چون رویا شیرین باشد . . . - کافه استاتوس

 

 

- ببندم شال و میپوشم قدک را / بنازم گردش چرخ و فلک را بگردم آب دریا ها سراسر / بشویم هر دو دست بی نمک را . . . - کافه استاتوس

 

 

- قویی که شنا میکرد در برکه چشمانت / موجی که رها میشد در بستر چشمانت بویی که نفس میزد در دام گریبانت / من بودم و خواهم بود همواره پریشانت . . . - کافه استاتوس

 

 

- در ماه مهر بادهای پاییزی بی مهری را با برگ درختان آغاز میکنند . . . - کافه استاتوس

 

 

- آن قدر عشق تو دارم که اگر آه کشم / ز لبم بوی کباب جگرم میآید ! - کافه استاتوس

 

 

- صحبت از آسایش دل در مقام عشق نیست / در چنین هنگامه حال مرغ سرگردان خوش است - کافه استاتوس

 

 

- من یک نامه عاشقانه ام ، بازم کن / محتاج کمی نوازشم ، یارم باش هر قدر که سکه ای سیاهم ای دوست / در قلک سینه ات پس اندازم کن . . . - کافه استاتوس

 

 

- گمانم اشک من پایان ندارد / دل دریادلان سامان ندارد بریز اشک صداقت بر نگاهت / که خنده بر لبانم جا ندارد . . . - کافه استاتوس

 

 

- من در این سن جوانی ز جهان سیر شدم / صورتم گر چه جوان است ز دل پیر شدم اشتباهی که همه عمر پشیمانم کرد / اعتمادیست که بر مردم دوران کردم . . . - کافه استاتوس

 

 

- کمتر ای مونس جان بر من دیوانه بخند / که در این دشت جنون ، عاقل و دیوانه یکی است . . . - کافه استاتوس

 

 

- دل جز ره عشق تو نپوید هرگز / جان جز سخن عشق نگوید هرگز صحرای دلم عشق تو شورستان کرد / تا مهر کسی در آن نروید هرگز . . . - کافه استاتوس

 

 

- در دیده به جای خواب ، آب است مرا / زیرا که به دیدنت شتاب است مرا . . . - کافه استاتوس

 

 

- صدایت در گوشم زمزمه میشود و نگاهت در ذهن مجسم ولی من تو را میخواهم ، نه خیالت را . . . - کافه استاتوس

 

 

- بهارت بی گل و بلبل نباشد / نگاهت خالی از سنبل نباشد به گلزار محبت تا قیامت / خودت گل باش و عمرت گل نباشد . . . - کافه استاتوس

 

 

- زیر سایه امن ترین سایبان هستیم ، دلواپس دلواپسی های یکدیگر باشیم . . . - کافه استاتوس

 

 

- روز سپری شد به امیدی که شب آید / شب آمد و دیدم به لبم تاب و تب آمد ای یار دعا کن من بیچاره مبادا / در حسرت دیدار تو جانم به لب آید . . . - کافه استاتوس

 

 

- گویند دنیا خواهی یا دوست ؟ گویم ای بی خبران دنیا با دوست نکوست . . . - کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :

ارسال شده توسط کافه استاتوس در 92/6/30:: 5:23 صبح

 

مرگ از زندگی پرسید چرا من تلخم و تو شیرینی؟ زندگی در جواب گفت : چون من دروغم و تو حقیقت کافه استاتوس

 

 

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم با اشک تمام کوچه را تر کردم وقتی که شکست بغض تنهایی من وابستگی ام را به تو باور کردم کافه استاتوس

 

 

گر چه راه صعب است ، اما تو به صعود ادامه بده ، شاید قله در یک قدمی تو باشد کافه استاتوس

 

 

هر وقت آرام می شوید ، از قلبتان تشکر کنید که دستتان را به دامان آسمان رسانده است کافه استاتوس

 

 

در شگفتم که سلام آغاز هر دیداریست ، ولی در نماز پایان است . شاید این بدین معناست که پایان نماز ، آغاز دیدار است . ( دکتر شریعتی ) کافه استاتوس

 

 

اگر می خوای ارزشت را نزد خدا بدانی ، نگاه کن ببین ارزش خدا نزد تو در وقت گناه چه قدر است ؟ کافه استاتوس

 

 

کیسه کوچک چایی تمام عمر دلباخته ی لیوان بود ، ولی هر بار که حرف دلش را می زد صدایش در آب جوش می سوخت ... کیسه کوچک چای با یک تیکه نخ رفت ته لیوان و حرف دلش را آهسته گفت ؛ ... لیوان سرخ شد! کافه استاتوس

 

 

میدونی چقدر دوست دارم؟ به تعداد تارای موی سرت ضرب در تعداد نفسهایی که تا اخره عمرت میکشی به علاوه تعداد ه هرچی ستاره تو اسمونه کافه استاتوس

 

 

مثل شقایق زندگى کن:کوتاه اما زیبا،مثل پرستو کوچ کن:فصلى اما هدفمند،مثل پروانه بمیر:دردناک اما...عاشق کافه استاتوس

 

 

رویاهایم را تکه تکه کرده ام وبه حراج می گذارم رویاهایم را می فروشم تا بتوانم به جایش کابوس را قسطی بخرم کافه استاتوس

 

 

اگر خنده از لبهایم گریزد" اگر اشک از چشمهایم گریزد" اگر از گریه دریایی بسازم" اگر از خنده رویایی بسازم" لحظه ای از یاد تو دور نخواهم ماند کافه استاتوس

 

 

می خوام قلکم رو بشکنم و با نصف پولش نازت رو بخرم و بانصف دیگه اش مداد رنگی بخرم تا نازت رو بکشم کافه استاتوس

 

 

کاشانه ان نیست که جمشید بنا کرد کاشانه ان است که لیلی بنا کرد ویرانه ان نیست که چنگیز فرو ریخت ویرانه دل ماست که با گوشه ی چشمت صد سال بنایم را یک باره فرو ریخت کافه استاتوس

 

 

پرسیدم عشق چیست؟ گفت: آتشی است. گفتم مگر آن را دیده ای؟ گفت نه در ان سوخته ام کافه استاتوس

 

 

قلب آدم مثل جزیره دور افتاده است اینکه کسی واسه اولین بار پا به این جزیره می گذاره مهم نیست مهم اون کسی که در جزیره می مونه و نمیره کافه استاتوس

 

 

یکی از بهترین ها می گوید: اگر کسی واقعاً یکی را دوست داشته باشد، بیشتر از اینکه بهت بگه دوست دارم میگه مواظب خودت باش، پس مواظب خودت باش. کافه استاتوس

 

 

من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو. به دو چیز اعتقاد دارم یکی خدا و دیگری تو من در این دنیا دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری خوشبختی تو من این دنیا را برای دو چیز میخواهم یکی تو و دیگری برای با تو موندن کافه استاتوس

 

 

هر انسان لبخندی از خداست تبریک به تو که زیباترین لبخندی کافه استاتوس

 

 

بهترین لحظه زمانیست که فکر میکنی فراموشت کردم امّا ناگهان اس ام اسی از طرفه من میرسه که میگه: میمیرم برات کافه استاتوس

 

 

کیسه ی کوچک چای تمام عمر دلباخته ی لیوان شد. ولی هر بار که حرف دلش را می زد صدایش توی اب جوش می سوخت . کیسه ی کوچک چای با یک تکه نخ رفت ته لیوان. حرف دلش را اهسته گفت ... لیوان سرخ شد کافه استاتوس

 

 

زندگی را نمی توان تحمل کرد، مگر آن که اندکی دیوانگی چاشنی آن کرد. کافه استاتوس

 

 

کاش می دونستی دل تخته سیاه نیست وقتی که می آیی اسمت رو روی اون بنویسی و هر وقت دلت خواست بری اسمت رو از روش پاک کنی کافه استاتوس

 

 

سخته یکی بهت بگه ستاره شوبچینمت یکم که گذشت بگه: دیگه نیا ببینمت. کافه استاتوس

 

 

رو تو یه حساب دیگه میکردم ناراحت نشو ولی تازه میفهمم مردم راست میگن تو آدمه دو رویی هستی: *یه روت ماه* یه روت گل یکی از یکی قشنگتر.!! کافه استاتوس

 

 

شما طبقه قانون 28 ماده 5 قوانین دوستی به حبس ابد در قلب من محکوم هستید آیا اعتراضی دارید؟ کافه استاتوس

 

 

یارو میره توالت با دهن خونی میاد بیرون. میگن: چی شده؟ میگه: مسواکش خیلی بزرگ بود. کافه استاتوس

 

 

به یه آدمی توپ فوتبال نشون میدن میگن: چیه؟ میگه: شطرنج گردالی. کافه استاتوس

 

 

یه روز یه آدمی شکر می خره برای اینکه مورچه نخوره روش می نویسه نمک. کافه استاتوس

 

 

امیدوارم که پله های رفیع موفقیت رایکی یکی تی بکشی کافه استاتوس

 

 

سعی کن تو زندگی امیدوار باشی، هیچ وقت حسرت چیزایی رو که نداری نخور، مثله زیبایی، تیپ خوب، کلاس بالا و... حالا مگه من که دارم چیکار کردم!! کافه استاتوس

 

 

خدایا! به من رفیقی بده که با من گریه کند. دوستی که با من بخندد را خودم پیدا خواهم کرد ! کافه استاتوس

 

 

خوش بین کسی است که جدولش را با خودنویس حل میکند کافه استاتوس

 

 

آدم به 6 دلیل شانس آورد(اونم چه شانسی ) چون حوا نمیتونست اینارو بهش بگه: 1-من آدمت کردم 2_برو از شوهرای مردم یاد بگیر 3_دیشب کجا بودی؟ 4_چرا پولاتو می دی مادرت؟ 5-چرا به اون زنه نگاه کردی؟ 6-می دونی من چند تا خواستگار داشتم؟ کافه استاتوس

 

 

اگه یه روز فکر کردی که یه نفر هر جا می ری دنبالته و هر مشکلی واست پیش میاد واسش مهمه و میخواد بهت کمک کنه مطمئن باش که اون من نیستم کافه استاتوس

 

 

نگاه کن به پشتت ببین دم داری؟ :: :: :: :: :: :: :: :: :: نداری؟ پس خودشی چون خر ما از کرگی دم نداشت کافه استاتوس

 

 

زنگ در خونه تم ..هر کی تو رو بخواد اول باید منو بزنه. کافه استاتوس

 

 

میگن خدا ابر رو به گریه می اندازه تا گل بخنده پس هر وقت بارون اومد یادت باشه بخندی کافه استاتوس

 

 

دیشب فرشته ای به خوابم اومد و دستش و به طرفم آورد و گفت: گل یا پوچ؟ گفتم گل. دستش رو باز کرد و تو رو به من داد... کافه استاتوس

 

 

اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد، باور محال بودنش را عوض کن. کافه استاتوس

 

 

شریعتی: دنیا را بد ساخته اند... کسی را که دوست داری، تو را دوست نمی دارد. کسی که تو را دوست دارد ،تو دوستش نمی داری اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند و این رنج است . زندگی یعنی این..... کافه استاتوس

 

 

روی قبرم بنویسید مسافر بوده است بنویسید که یک مرغ مهاجر بوده است بنویسید زمین کوچه ی سرگردانی است او در این معبر پرحادثه عابر بوده است کافه استاتوس

 

 

وقتی نمیتونی فریاد بزنی ناله نکن!! خاموش باش قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟؟... کافه استاتوس

 

 

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ آرزوهای خودت باشی!(دکتر شریعتی) کافه استاتوس

 

 

وقتی خاطره های آدم زیاد میشه دیوار اتاقشون پر عکس میشه اما همیشه دلت واسه اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو به دیوار بزنی. کافه استاتوس

 

 

بر دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! عشق آمد و گفت : بی سوادم !! کافه استاتوس

 

 

روزی عشق از دوستی پرسید تفاوت منو تو در چیست؟ دوستی گفت من دیگران را به سلامی آشنا میکنم تو به نگاهی..... من آنان را با دروغ جدا میکنم تو با مرگ کافه استاتوس

 

 

اگه بعد از 120 سال رفتی اون دنیا گفتن یکی حلالت نکردخه سر پل صراط منتظرته اون منم که به این بهونه می خوام یه بار دیگه ببینمت کافه استاتوس

 

 

دیشب اشک آمد به خوابم. گفت قهری با من . گفتم مگه میشه با آشنای دیرینمم..... ؟! گفت گله دارم . پرسیدم چرا؟ نگاهم کرد و گفت او کیست که تو را از من رانده؟ خواستم چشمش نکند به دروغ گفتم گریه می کنم . خواستن توانستن است به کار نیامد دست به دامان پیاز شدم.......... کافه استاتوس

 

 

گفتم به گل زرد چرا رنگ منی افسرده و دلتنگ چرا مثل منی من عاشق اویم که رنگم شده زرد تو عاشق کیستی که هم رنگ منی کافه استاتوس

 

 

ترس از عشق، ترس از زندگی است، آنان که از عشق می گریزند، مردگانی بیش نیستند. برتراند راسل کافه استاتوس

 

 

کسب کن لحظه هایم را که دریای چشمانت سراب مهربانی است کافه استاتوس

 

 

می کشمت سوی خویش . این کشش قلب ماست .. قلب تو گر آهن است. قلب من آهنرباستزخم زندگی ام تویی .. کافه استاتوس

 

 

همه به زخم هایشان دستمال می بندند . . . . . . ولی من به تو دل بسته ام . کافه استاتوس

 

 

گر کسی می گوید که برای تو می میرد دروغ میگوید .. حقیقت را کسی میگوید که برای تو زندگی می کند!! کافه استاتوس

 

 

ین دیوانگیست ... که از همه گلهای رُز تنها بخاطر اینکه خار یکی از آنها در دستمان فرو رفته است متنفر باشیم... این دیوانگیست ... که همه رویاهای خود را تنها بخاطر اینکه یکی از آنها به حقیقت نپیوسته است رها کنی کافه استاتوس

 

 

اگر خوبی بدی از ما دیدی حلال کن . من فردا باید برم بیمارستان برای جراحی دریچه قلب . آخه میخواهم یه دریچه بگذارم که فقط به روی تو باز بشه کافه استاتوس

 

 

چگونه شیشه شوم وقتی نگاهت از سنگ است کافه استاتوس

 

 

حال من دست خودم نیست / دیگه آروم نمیگیرم دلم از کسی گرفته / که میخوام براش بمیرم . . . - کافه استاتوس

 

 

- ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست . . . - کافه استاتوس

 

 

- بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه ! - کافه استاتوس

 

 

- تو مانند کبوتر ها نجیبی ? تو مثل داستانهای عجیبی گناه من چه بود که گفتی ? از این پس از نگاهم بی نصیبی . . . - کافه استاتوس

 

 

- کاش تو چایی بودی و من قند ! تا خودم رو فدات میکردم تا تلخی روزگار رو حس نکنی ! - کافه استاتوس

 

 

- یک ساعت که آفتاب بتابد ، خاطره آن همه شب های بارانی از یاد میرود این است حکایت آدم ها ، فراموشی . . . - کافه استاتوس

 

 

- خوشحالم که بردم چون کسی رو از دست دادم که دوستم نداشت خوشحالم که باختی چون کسی رو از دست دادی که دوستت داشت . . . - کافه استاتوس

 

 

- یادمان باشد عشق متعلق به لحظه هاست و نفرین برای همه ی عمر . . . - کافه استاتوس

 

 

- باز کن ار سر گیسویم بند / پند بس کن که نمیگیرم پند در امید عبثی دل بستن / تو بگو تا به کی آخر ، تا چند . . . - کافه استاتوس

 

 

- دیدی آنرا که تو خواندی به جهان یارترین / سینه را ساختی ز عشقش سرشار ترین آنکه میگفت منم بهر تو غمخوار ترین / چه دل آزارترین شد ، چه دل آزارترین . . . - کافه استاتوس

 

 

- تو را دوست داشتن برای من عبادت است از تو دور بودن برای من قیامت است آزادی عشق تو برای من حاجت است دیدن رخ ماهت برای من زیارت است . . . - کافه استاتوس

 

 

- هرز گاهی دریا هوس میکنه به ساحل سری بزنه براش مهم نیست ساحل دستشو میگیره یا نه مهم اثبات وفاداری دریاست . . . - کافه استاتوس

 

 

- عشق طوفانی بگذشته او ، در دلش ناله کنان میمیرد چون غریقی است که با دست نیاز / دامن عشق تو را میگیرد . . . - کافه استاتوس

 

 


کلمات کلیدی :

   1   2   3      >